MEGA tỉ lệ %MEGA Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T4T6CNTất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

4.44% 8 lần
02

2.22% 4 lần
03

1.67% 3 lần
04

1.67% 3 lần
05

2.22% 4 lần
06

0.56% 1 lần
07

2.22% 4 lần
08

2.22% 4 lần
09

2.78% 5 lần
10

1.11% 2 lần
11

1.11% 2 lần
12

3.89% 7 lần
13

2.78% 5 lần
14

0.56% 1 lần
15

1.67% 3 lần
16

2.22% 4 lần
17

3.89% 7 lần
18

2.22% 4 lần
19

2.22% 4 lần
20

2.78% 5 lần
21

3.33% 6 lần
22

0.56% 1 lần
23

2.22% 4 lần
24

1.11% 2 lần
25

3.33% 6 lần
26

2.78% 5 lần
27

2.78% 5 lần
28

2.22% 4 lần
29

1.11% 2 lần
30

1.11% 2 lần
31

0.56% 1 lần
32

2.78% 5 lần
33

1.11% 2 lần
34

2.22% 4 lần
35

2.78% 5 lần
36

1.11% 2 lần
37

3.33% 6 lần
38

2.22% 4 lần
39

2.22% 4 lần
40

3.89% 7 lần
41

2.78% 5 lần
42

1.67% 3 lần
43

1.67% 3 lần
44

3.89% 7 lần
45

2.78% 5 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 27/05/2022
 • CLLLLL

 • 2
 • 25/05/2022
 • LCLLCL

 • 3
 • 22/05/2022
 • LLCCLC

 • 4
 • 20/05/2022
 • CLCLCL

 • 5
 • 18/05/2022
 • LLLLCC

 • 6
 • 15/05/2022
 • LCLLCL

 • 7
 • 13/05/2022
 • LCCLLC

 • 8
 • 11/05/2022
 • CCLCCL

 • 9
 • 08/05/2022
 • CCCLLL

 • 10
 • 06/05/2022
 • LLLCCL

 • 11
 • 04/05/2022
 • LCLCLC

 • 12
 • 01/05/2022
 • CLCLLC

 • 13
 • 29/04/2022
 • LCCLCC

 • 14
 • 27/04/2022
 • LLCLLC

 • 15
 • 24/04/2022
 • LCLCCC

 • 16
 • 22/04/2022
 • LLLCCC

 • 17
 • 20/04/2022
 • LCLLLL

 • 18
 • 17/04/2022
 • LLLCCC

 • 19
 • 15/04/2022
 • LCLLLC

 • 20
 • 13/04/2022
 • LLCLCL

 • 21
 • 10/04/2022
 • CLCCCC

 • 22
 • 08/04/2022
 • CLCLCC

 • 23
 • 06/04/2022
 • LLLLCL

 • 24
 • 03/04/2022
 • LLCCCL

 • 25
 • 01/04/2022
 • CLLCLC

 • 26
 • 30/03/2022
 • LCCCLL

 • 27
 • 27/03/2022
 • CLLLCL

 • 28
 • 25/03/2022
 • LCLLLL

 • 29
 • 23/03/2022
 • CLLCCL

 • 30
 • 20/03/2022
 • LLCCCC