MEGA tỉ lệ %MEGA Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T4T6CNTất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

2.22% 4 lần
02

2.22% 4 lần
03

2.22% 4 lần
04

1.67% 3 lần
05

2.78% 5 lần
06

2.22% 4 lần
07

3.33% 6 lần
08

1.11% 2 lần
09

1.11% 2 lần
10

2.78% 5 lần
11

2.78% 5 lần
12

2.22% 4 lần
13

1.11% 2 lần
14

2.78% 5 lần
15

1.67% 3 lần
16

2.22% 4 lần
17

2.78% 5 lần
18

1.11% 2 lần
19

2.22% 4 lần
20

3.33% 6 lần
21

2.78% 5 lần
22

2.78% 5 lần
23

0.56% 1 lần
24

2.78% 5 lần
25

1.67% 3 lần
26

3.89% 7 lần
27

1.67% 3 lần
28

2.78% 5 lần
29

2.78% 5 lần
30

2.22% 4 lần
31

1.11% 2 lần
32

2.22% 4 lần
33

2.22% 4 lần
34

2.78% 5 lần
35

1.67% 3 lần
36

2.22% 4 lần
37

1.11% 2 lần
38

1.67% 3 lần
39

1.67% 3 lần
40

3.89% 7 lần
41

2.78% 5 lần
42

3.33% 6 lần
43

1.67% 3 lần
44

0.56% 1 lần
45

3.33% 6 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 24/04/2024
 • LLCLCL

 • 2
 • 21/04/2024
 • LLCCCL

 • 3
 • 19/04/2024
 • CLCLCL

 • 4
 • 17/04/2024
 • LCCLCL

 • 5
 • 14/04/2024
 • LCCLCL

 • 6
 • 12/04/2024
 • CLCCLL

 • 7
 • 10/04/2024
 • CCCLCC

 • 8
 • 07/04/2024
 • LLLLCL

 • 9
 • 05/04/2024
 • CCCLCL

 • 10
 • 03/04/2024
 • LLCCLC

 • 11
 • 31/03/2024
 • LCLLCL

 • 12
 • 29/03/2024
 • CLLCLC

 • 13
 • 27/03/2024
 • CLLLCC

 • 14
 • 24/03/2024
 • LCCCCC

 • 15
 • 22/03/2024
 • LCLCCL

 • 16
 • 20/03/2024
 • CCCCLL

 • 17
 • 17/03/2024
 • LLLCCC

 • 18
 • 15/03/2024
 • LLCLLL

 • 19
 • 13/03/2024
 • LLLCCC

 • 20
 • 10/03/2024
 • CCLLCL

 • 21
 • 08/03/2024
 • CCCCLL

 • 22
 • 06/03/2024
 • LLCLLL

 • 23
 • 03/03/2024
 • LCLCCL

 • 24
 • 01/03/2024
 • CCCCCL

 • 25
 • 28/02/2024
 • LCLLCL

 • 26
 • 25/02/2024
 • LLCCLC

 • 27
 • 23/02/2024
 • CLLLCC

 • 28
 • 21/02/2024
 • CCCLCC

 • 29
 • 18/02/2024
 • LLCLCC

 • 30
 • 16/02/2024
 • CCCCCC