MEGA tỉ lệ %MEGA Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T4T6CNTất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

2.22% 4 lần
02

2.22% 4 lần
03

2.22% 4 lần
04

2.22% 4 lần
05

2.22% 4 lần
06

2.22% 4 lần
07

2.78% 5 lần
08

3.33% 6 lần
09

1.11% 2 lần
10

6.11% 11 lần
11

2.22% 4 lần
12

1.67% 3 lần
13

2.22% 4 lần
14

2.78% 5 lần
15

2.22% 4 lần
16

0.56% 1 lần
17

1.67% 3 lần
18

2.78% 5 lần
19

3.89% 7 lần
20

1.67% 3 lần
21

1.11% 2 lần
22

2.22% 4 lần
23

0.56% 1 lần
24

2.78% 5 lần
25

1.11% 2 lần
26

2.78% 5 lần
27

1.67% 3 lần
28

2.78% 5 lần
29

2.78% 5 lần
30

1.67% 3 lần
31

2.22% 4 lần
32

3.33% 6 lần
33

1.67% 3 lần
34

1.11% 2 lần
35

0.56% 1 lần
36

3.89% 7 lần
37

2.22% 4 lần
38

0.56% 1 lần
39

1.11% 2 lần
40

2.22% 4 lần
41

2.22% 4 lần
42

3.33% 6 lần
43

2.22% 4 lần
44

2.22% 4 lần
45

3.33% 6 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 22/08/2021
 • CLCLCL

 • 2
 • 20/08/2021
 • CCLLCC

 • 3
 • 18/08/2021
 • CCLLCC

 • 4
 • 23/07/2021
 • LCLLLC

 • 5
 • 21/07/2021
 • CCCLCL

 • 6
 • 18/07/2021
 • LCLLLC

 • 7
 • 16/07/2021
 • LLCCLL

 • 8
 • 14/07/2021
 • CLCLLL

 • 9
 • 11/07/2021
 • CCLLLC

 • 10
 • 09/07/2021
 • CLLCCC

 • 11
 • 07/07/2021
 • LCLCCL

 • 12
 • 04/07/2021
 • LCLLCL

 • 13
 • 02/07/2021
 • LCLCCL

 • 14
 • 30/06/2021
 • CLCCCC

 • 15
 • 27/06/2021
 • LCLLCC

 • 16
 • 25/06/2021
 • LLCLCL

 • 17
 • 23/06/2021
 • CLCCLL

 • 18
 • 20/06/2021
 • CCLCLL

 • 19
 • 18/06/2021
 • CLCLCC

 • 20
 • 16/06/2021
 • LLCCLL

 • 21
 • 13/06/2021
 • LCCLCC

 • 22
 • 11/06/2021
 • CCLCCC

 • 23
 • 09/06/2021
 • CLCCCC

 • 24
 • 06/06/2021
 • LLCLCC

 • 25
 • 04/06/2021
 • LCLCLC

 • 26
 • 02/06/2021
 • CCCCLC

 • 27
 • 30/05/2021
 • LCLCCL

 • 28
 • 28/05/2021
 • CLLLCL

 • 29
 • 26/05/2021
 • LCCCCL

 • 30
 • 23/05/2021
 • LCCCLC