MEGA tỉ lệ %MEGA Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T4T6CNTất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

0.56% 1 lần
02

1.11% 2 lần
03

3.33% 6 lần
04

3.89% 7 lần
05

5% 9 lần
06

1.11% 2 lần
07

1.67% 3 lần
08

2.78% 5 lần
09

2.22% 4 lần
10

4.44% 8 lần
11

1.11% 2 lần
12

1.67% 3 lần
13

2.22% 4 lần
14

2.78% 5 lần
15

2.78% 5 lần
16

1.67% 3 lần
17

1.67% 3 lần
18

1.11% 2 lần
19

1.11% 2 lần
20

3.33% 6 lần
21

2.78% 5 lần
22

1.11% 2 lần
23

1.67% 3 lần
24

2.22% 4 lần
25

1.67% 3 lần
26

1.67% 3 lần
27

2.22% 4 lần
28

2.22% 4 lần
29

2.22% 4 lần
30

2.78% 5 lần
31

5% 9 lần
32

1.67% 3 lần
33

1.67% 3 lần
34

2.22% 4 lần
35

2.78% 5 lần
36

2.22% 4 lần
37

2.78% 5 lần
38

1.11% 2 lần
39

2.78% 5 lần
40

0.56% 1 lần
41

2.78% 5 lần
42

2.78% 5 lần
43

1.67% 3 lần
44

1.67% 3 lần
45

2.22% 4 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 28/09/2022
 • CLLCLC

 • 2
 • 25/09/2022
 • LLCLLC

 • 3
 • 23/09/2022
 • LCLCCC

 • 4
 • 21/09/2022
 • LCCLCL

 • 5
 • 18/09/2022
 • LLCLLL

 • 6
 • 16/09/2022
 • CCLLCL

 • 7
 • 14/09/2022
 • LCLCCL

 • 8
 • 11/09/2022
 • CLCLLC

 • 9
 • 09/09/2022
 • CCLCCL

 • 10
 • 07/09/2022
 • CLCCLC

 • 11
 • 04/09/2022
 • LLLLLL

 • 12
 • 02/09/2022
 • CLCLLL

 • 13
 • 31/08/2022
 • CCCLLC

 • 14
 • 28/08/2022
 • CCLLLL

 • 15
 • 26/08/2022
 • LCLCCL

 • 16
 • 24/08/2022
 • CCLLLC

 • 17
 • 21/08/2022
 • LLLLCC

 • 18
 • 19/08/2022
 • LCLLLL

 • 19
 • 17/08/2022
 • LLLLLL

 • 20
 • 14/08/2022
 • LLLCCL

 • 21
 • 12/08/2022
 • LLCCCL

 • 22
 • 10/08/2022
 • CCCLCL

 • 23
 • 07/08/2022
 • CLCLCL

 • 24
 • 05/08/2022
 • CLCCLC

 • 25
 • 03/08/2022
 • LCCCCC

 • 26
 • 31/07/2022
 • LCLCCC

 • 27
 • 29/07/2022
 • LLLCLL

 • 28
 • 27/07/2022
 • LLCCCL

 • 29
 • 24/07/2022
 • CLLLCC

 • 30
 • 22/07/2022
 • CCCCLL