MEGA tỉ lệ %MEGA Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T4T6CNTất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

2.78% 5 lần
02

1.67% 3 lần
03

2.22% 4 lần
04

1.11% 2 lần
05

3.33% 6 lần
06

2.22% 4 lần
07

1.67% 3 lần
08

1.67% 3 lần
09

1.67% 3 lần
10

5% 9 lần
11

2.78% 5 lần
12

1.67% 3 lần
13

3.89% 7 lần
14

1.67% 3 lần
15

2.22% 4 lần
16

3.33% 6 lần
17

0.56% 1 lần
18

2.22% 4 lần
19

0.56% 1 lần
20

1.67% 3 lần
21

2.22% 4 lần
22

5% 9 lần
23

3.33% 6 lần
24

2.22% 4 lần
25

1.67% 3 lần
26

2.78% 5 lần
27

2.22% 4 lần
28

5% 9 lần
29

4.44% 8 lần
30

1.11% 2 lần
31

2.78% 5 lần
32

1.11% 2 lần
33

3.89% 7 lần
34

2.78% 5 lần
35

1.67% 3 lần
36

1.67% 3 lần
37

0.56% 1 lần
38

1.67% 3 lần
39

0.56% 1 lần
41

1.67% 3 lần
42

1.67% 3 lần
43

2.78% 5 lần
44

2.78% 5 lần
45

0.56% 1 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 31/03/2023
 • LLCLCC

 • 2
 • 29/03/2023
 • LCCCLL

 • 3
 • 26/03/2023
 • CCCLCL

 • 4
 • 24/03/2023
 • CCLCCL

 • 5
 • 22/03/2023
 • LCCLLL

 • 6
 • 19/03/2023
 • CLCLCL

 • 7
 • 17/03/2023
 • LLCCCL

 • 8
 • 15/03/2023
 • LLLCCL

 • 9
 • 12/03/2023
 • CCLLLL

 • 10
 • 10/03/2023
 • LLLCCC

 • 11
 • 08/03/2023
 • CLCLCC

 • 12
 • 05/03/2023
 • LLCLCC

 • 13
 • 03/03/2023
 • CCCLLL

 • 14
 • 01/03/2023
 • LCLLCL

 • 15
 • 26/02/2023
 • CLCCCC

 • 16
 • 24/02/2023
 • LCCCLC

 • 17
 • 22/02/2023
 • CCCLCC

 • 18
 • 19/02/2023
 • CCCCLC

 • 19
 • 17/02/2023
 • LLCLLL

 • 20
 • 15/02/2023
 • LCCCCL

 • 21
 • 12/02/2023
 • LLLLCC

 • 22
 • 10/02/2023
 • LLLLLL

 • 23
 • 08/02/2023
 • CCCCCC

 • 24
 • 05/02/2023
 • LLLLLC

 • 25
 • 03/02/2023
 • CLCCLL

 • 26
 • 01/02/2023
 • CLLLCC

 • 27
 • 29/01/2023
 • LLCLCL

 • 28
 • 27/01/2023
 • CLLLLL

 • 29
 • 25/01/2023
 • CCCCCL

 • 30
 • 20/01/2023
 • LLLLCC