POWER tỉ lệ %POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

1.9% 4 lần
02

1.43% 3 lần
03

1.9% 4 lần
04

2.38% 5 lần
05

0.95% 2 lần
06

1.43% 3 lần
07

1.43% 3 lần
08

1.43% 3 lần
09

4.76% 10 lần
10

3.81% 8 lần
11

0.95% 2 lần
12

1.43% 3 lần
13

2.38% 5 lần
14

1.9% 4 lần
15

2.38% 5 lần
16

1.43% 3 lần
17

1.9% 4 lần
18

0.95% 2 lần
19

0.95% 2 lần
20

1.9% 4 lần
21

1.43% 3 lần
22

1.43% 3 lần
23

1.9% 4 lần
24

1.9% 4 lần
25

1.43% 3 lần
26

2.38% 5 lần
27

0.95% 2 lần
28

3.33% 7 lần
29

1.43% 3 lần
30

0.48% 1 lần
32

0.95% 2 lần
33

2.86% 6 lần
34

2.38% 5 lần
35

1.9% 4 lần
36

1.43% 3 lần
37

3.81% 8 lần
38

0.95% 2 lần
39

1.43% 3 lần
40

1.43% 3 lần
41

1.43% 3 lần
42

1.43% 3 lần
43

1.9% 4 lần
44

2.38% 5 lần
46

1.9% 4 lần
47

4.29% 9 lần
48

2.86% 6 lần
49

1.43% 3 lần
50

1.9% 4 lần
51

1.9% 4 lần
52

2.38% 5 lần
53

1.43% 3 lần
54

1.43% 3 lần
55

1.9% 4 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 09/12/2023
 • CLCLCLL

 • 2
 • 07/12/2023
 • LLCLCLL

 • 3
 • 05/12/2023
 • CCLCLLL

 • 4
 • 02/12/2023
 • LCCLCLC

 • 5
 • 30/11/2023
 • LLLCCCL

 • 6
 • 28/11/2023
 • CCLCCLC

 • 7
 • 25/11/2023
 • LLCLLLL

 • 8
 • 23/11/2023
 • CCCLCLL

 • 9
 • 21/11/2023
 • LLCLLLL

 • 10
 • 18/11/2023
 • LLCCCLC

 • 11
 • 16/11/2023
 • LLCCCLC

 • 12
 • 14/11/2023
 • CLCLCCC

 • 13
 • 11/11/2023
 • CLCLLCL

 • 14
 • 09/11/2023
 • CLCCLCC

 • 15
 • 07/11/2023
 • CCCCLCL

 • 16
 • 04/11/2023
 • CLLLCCL

 • 17
 • 02/11/2023
 • LLLLCCL

 • 18
 • 31/10/2023
 • CCLCLCL

 • 19
 • 28/10/2023
 • LCLCCLC

 • 20
 • 26/10/2023
 • CCCLLCC

 • 21
 • 24/10/2023
 • CCCLCCC

 • 22
 • 21/10/2023
 • LCCCLCL

 • 23
 • 19/10/2023
 • LLLLLLC

 • 24
 • 17/10/2023
 • LCLLCLL

 • 25
 • 14/10/2023
 • CLCCCLC

 • 26
 • 12/10/2023
 • LCLCCCL

 • 27
 • 10/10/2023
 • CLCLCCL

 • 28
 • 07/10/2023
 • CLCCLCC

 • 29
 • 05/10/2023
 • LLLCLLL

 • 30
 • 03/10/2023
 • LLLLLCL