POWER tỉ lệ %POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

2.86% 6 lần
02

2.38% 5 lần
03

0.48% 1 lần
04

1.43% 3 lần
05

3.33% 7 lần
06

1.43% 3 lần
07

0.48% 1 lần
08

2.86% 6 lần
09

3.33% 7 lần
10

1.43% 3 lần
11

1.43% 3 lần
12

0.95% 2 lần
13

2.86% 6 lần
14

2.38% 5 lần
15

0.95% 2 lần
16

0.95% 2 lần
17

1.9% 4 lần
18

0.95% 2 lần
19

3.33% 7 lần
20

0.95% 2 lần
21

1.9% 4 lần
22

0.48% 1 lần
23

1.43% 3 lần
24

0.48% 1 lần
25

0.48% 1 lần
26

0.95% 2 lần
27

3.33% 7 lần
28

2.38% 5 lần
29

2.86% 6 lần
30

1.9% 4 lần
31

2.38% 5 lần
32

1.9% 4 lần
33

1.43% 3 lần
34

1.9% 4 lần
35

1.43% 3 lần
36

1.9% 4 lần
37

0.95% 2 lần
38

0.95% 2 lần
39

1.9% 4 lần
40

2.86% 6 lần
41

3.33% 7 lần
42

1.9% 4 lần
43

2.86% 6 lần
44

1.43% 3 lần
45

1.43% 3 lần
46

0.48% 1 lần
47

2.86% 6 lần
48

2.38% 5 lần
49

0.95% 2 lần
50

1.43% 3 lần
51

1.9% 4 lần
52

1.9% 4 lần
53

2.86% 6 lần
54

2.38% 5 lần
55

1.43% 3 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 27/09/2022
 • LLLLLLC

 • 2
 • 24/09/2022
 • LCLLCLL

 • 3
 • 22/09/2022
 • CCLLCLC

 • 4
 • 20/09/2022
 • CLCLLCL

 • 5
 • 17/09/2022
 • LCLCCLL

 • 6
 • 15/09/2022
 • LCLCLCL

 • 7
 • 13/09/2022
 • LCLCLCC

 • 8
 • 10/09/2022
 • CCLLLCC

 • 9
 • 08/09/2022
 • LLLCCCL

 • 10
 • 06/09/2022
 • LLLLCCL

 • 11
 • 03/09/2022
 • LCLLCCL

 • 12
 • 01/09/2022
 • CCCLCLL

 • 13
 • 30/08/2022
 • CLLLCCC

 • 14
 • 27/08/2022
 • LLLCLCC

 • 15
 • 25/08/2022
 • LCLCLLC

 • 16
 • 23/08/2022
 • LLLLCLL

 • 17
 • 20/08/2022
 • CCLCCLL

 • 18
 • 18/08/2022
 • LLLLCCC

 • 19
 • 16/08/2022
 • LCCLCLL

 • 20
 • 13/08/2022
 • LCLCLCC

 • 21
 • 11/08/2022
 • LCLCCLC

 • 22
 • 09/08/2022
 • LCCLLLC

 • 23
 • 06/08/2022
 • CLLLLLL

 • 24
 • 04/08/2022
 • CLCLCCC

 • 25
 • 02/08/2022
 • CLCCLCL

 • 26
 • 30/07/2022
 • LCCLCLL

 • 27
 • 28/07/2022
 • LCLCLLC

 • 28
 • 26/07/2022
 • LCLLCLL

 • 29
 • 23/07/2022
 • LCLLCCL

 • 30
 • 21/07/2022
 • CCLLLLL