POWER tỉ lệ %POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

1.43% 3 lần
02

0.48% 1 lần
03

1.9% 4 lần
04

1.9% 4 lần
05

1.9% 4 lần
06

1.9% 4 lần
07

2.38% 5 lần
08

1.43% 3 lần
09

0.95% 2 lần
10

1.43% 3 lần
11

2.38% 5 lần
12

1.9% 4 lần
13

1.43% 3 lần
14

3.81% 8 lần
15

1.43% 3 lần
16

1.9% 4 lần
17

1.9% 4 lần
18

1.9% 4 lần
19

0.95% 2 lần
20

0.48% 1 lần
21

1.43% 3 lần
22

3.81% 8 lần
23

1.9% 4 lần
24

2.86% 6 lần
25

2.86% 6 lần
26

1.43% 3 lần
27

3.81% 8 lần
28

0.48% 1 lần
29

0.95% 2 lần
30

0.95% 2 lần
31

1.43% 3 lần
32

1.43% 3 lần
33

1.9% 4 lần
35

1.43% 3 lần
36

1.9% 4 lần
37

1.9% 4 lần
38

1.9% 4 lần
39

1.9% 4 lần
40

1.43% 3 lần
41

3.33% 7 lần
42

3.33% 7 lần
43

2.86% 6 lần
44

2.86% 6 lần
45

2.86% 6 lần
46

2.38% 5 lần
47

2.38% 5 lần
48

1.43% 3 lần
49

1.43% 3 lần
50

0.48% 1 lần
51

1.43% 3 lần
52

0.95% 2 lần
53

1.43% 3 lần
54

1.43% 3 lần
55

1.9% 4 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 17/06/2021
 • CLCLCLC

 • 2
 • 15/06/2021
 • LCLCCLL

 • 3
 • 12/06/2021
 • CCLCLCC

 • 4
 • 10/06/2021
 • LCCLLCL

 • 5
 • 08/06/2021
 • CCLLCCC

 • 6
 • 05/06/2021
 • CCLLLCL

 • 7
 • 03/06/2021
 • CCLCCLL

 • 8
 • 01/06/2021
 • CCCLLLC

 • 9
 • 29/05/2021
 • CLLLLLC

 • 10
 • 27/05/2021
 • LLCCCCC

 • 11
 • 25/05/2021
 • CCLLCLC

 • 12
 • 22/05/2021
 • LLLLCCL

 • 13
 • 20/05/2021
 • LCCLCCC

 • 14
 • 18/05/2021
 • CLCCCLL

 • 15
 • 15/05/2021
 • LLCLLLC

 • 16
 • 13/05/2021
 • LCLLLLL

 • 17
 • 11/05/2021
 • LCLCCLC

 • 18
 • 08/05/2021
 • CLCLCLC

 • 19
 • 06/05/2021
 • LLCLCLC

 • 20
 • 04/05/2021
 • LCLCLLC

 • 21
 • 01/05/2021
 • LLCCLCC

 • 22
 • 29/04/2021
 • LLLLCCC

 • 23
 • 27/04/2021
 • LLCCCLL

 • 24
 • 24/04/2021
 • LCLLLCL

 • 25
 • 22/04/2021
 • LLLLLCC

 • 26
 • 20/04/2021
 • CLCLLLL

 • 27
 • 17/04/2021
 • CLCLCCC

 • 28
 • 15/04/2021
 • LCLCLLC

 • 29
 • 13/04/2021
 • LLLLLLC

 • 30
 • 10/04/2021
 • CLCLLLL