POWER tỉ lệ %POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

0.48% 1 lần
02

1.43% 3 lần
03

1.9% 4 lần
04

0.48% 1 lần
05

2.38% 5 lần
06

2.38% 5 lần
07

2.38% 5 lần
08

0.48% 1 lần
09

2.86% 6 lần
10

1.43% 3 lần
11

1.43% 3 lần
12

0.95% 2 lần
13

0.48% 1 lần
14

0.95% 2 lần
15

0.95% 2 lần
16

1.9% 4 lần
17

1.43% 3 lần
18

2.38% 5 lần
19

2.38% 5 lần
20

0.48% 1 lần
21

2.38% 5 lần
22

2.38% 5 lần
23

2.38% 5 lần
24

2.38% 5 lần
25

1.9% 4 lần
26

1.9% 4 lần
27

0.48% 1 lần
28

2.86% 6 lần
29

2.38% 5 lần
30

1.43% 3 lần
31

4.76% 10 lần
32

2.86% 6 lần
33

2.38% 5 lần
34

0.95% 2 lần
35

1.9% 4 lần
36

1.43% 3 lần
37

3.33% 7 lần
38

2.38% 5 lần
39

1.43% 3 lần
40

2.38% 5 lần
41

2.38% 5 lần
42

0.95% 2 lần
43

0.95% 2 lần
44

1.9% 4 lần
45

0.95% 2 lần
46

3.33% 7 lần
47

0.95% 2 lần
48

1.43% 3 lần
49

2.86% 6 lần
50

3.33% 7 lần
51

2.86% 6 lần
53

1.43% 3 lần
54

0.95% 2 lần
55

1.9% 4 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 04/12/2021
 • LLLCCLL

 • 2
 • 02/12/2021
 • CLCLCCC

 • 3
 • 30/11/2021
 • CLLCLCC

 • 4
 • 27/11/2021
 • CLLLLLC

 • 5
 • 25/11/2021
 • CCCLLLL

 • 6
 • 23/11/2021
 • LLLCCLC

 • 7
 • 20/11/2021
 • CCLCLLL

 • 8
 • 18/11/2021
 • CCCLLCC

 • 9
 • 16/11/2021
 • CLLCCLC

 • 10
 • 13/11/2021
 • CCLLCCL

 • 11
 • 11/11/2021
 • LLLLLLL

 • 12
 • 09/11/2021
 • CLCLLLC

 • 13
 • 06/11/2021
 • LLLCLLL

 • 14
 • 04/11/2021
 • LCLLCCC

 • 15
 • 02/11/2021
 • LCCCLLL

 • 16
 • 30/10/2021
 • LCCCCLL

 • 17
 • 28/10/2021
 • CCCLLLC

 • 18
 • 26/10/2021
 • LCLCLLC

 • 19
 • 23/10/2021
 • LLLCCLL

 • 20
 • 21/10/2021
 • LLCCLLL

 • 21
 • 19/10/2021
 • LLLLCCC

 • 22
 • 16/10/2021
 • LLCCCLL

 • 23
 • 14/10/2021
 • LLCCLCC

 • 24
 • 12/10/2021
 • CLLLCCC

 • 25
 • 09/10/2021
 • LCLCLCL

 • 26
 • 07/10/2021
 • CLLCLLC

 • 27
 • 05/10/2021
 • LCLLCLC

 • 28
 • 02/10/2021
 • LCCCLLC

 • 29
 • 30/09/2021
 • CLCCCLC

 • 30
 • 28/09/2021
 • LCLCLCL