POWER tỉ lệ %POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

3.81% 8 lần
02

0.95% 2 lần
03

2.38% 5 lần
04

1.43% 3 lần
05

1.43% 3 lần
06

0.95% 2 lần
07

0.95% 2 lần
08

2.38% 5 lần
09

0.95% 2 lần
10

0.48% 1 lần
12

3.33% 7 lần
13

3.33% 7 lần
14

1.43% 3 lần
15

1.43% 3 lần
16

1.43% 3 lần
17

0.95% 2 lần
18

2.38% 5 lần
19

0.95% 2 lần
20

2.38% 5 lần
21

1.9% 4 lần
22

0.95% 2 lần
23

1.9% 4 lần
25

2.86% 6 lần
26

1.43% 3 lần
27

2.86% 6 lần
28

0.48% 1 lần
29

0.95% 2 lần
30

1.43% 3 lần
31

0.48% 1 lần
32

1.43% 3 lần
33

1.9% 4 lần
34

0.48% 1 lần
35

1.43% 3 lần
36

2.38% 5 lần
37

2.38% 5 lần
38

3.33% 7 lần
39

1.9% 4 lần
40

3.33% 7 lần
41

1.9% 4 lần
42

1.9% 4 lần
43

3.33% 7 lần
44

2.38% 5 lần
45

1.43% 3 lần
46

3.33% 7 lần
47

1.9% 4 lần
48

1.9% 4 lần
49

2.38% 5 lần
50

1.43% 3 lần
51

1.43% 3 lần
52

2.38% 5 lần
53

1.43% 3 lần
54

3.33% 7 lần
55

2.38% 5 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 28/05/2024
 • LLLLCCC

 • 2
 • 25/05/2024
 • LCCLLLC

 • 3
 • 23/05/2024
 • CCCLLCC

 • 4
 • 21/05/2024
 • LCCCLLC

 • 5
 • 18/05/2024
 • CCCLLCC

 • 6
 • 16/05/2024
 • CLLLLLC

 • 7
 • 14/05/2024
 • LLCCCCL

 • 8
 • 11/05/2024
 • LLLLCCC

 • 9
 • 09/05/2024
 • LCLCLCL

 • 10
 • 07/05/2024
 • LCLLCCL

 • 11
 • 04/05/2024
 • LLLLLLC

 • 12
 • 02/05/2024
 • CCLCCCC

 • 13
 • 30/04/2024
 • LCCCLCC

 • 14
 • 27/04/2024
 • LCCLCLC

 • 15
 • 25/04/2024
 • LLLCLCC

 • 16
 • 23/04/2024
 • LCLCLLL

 • 17
 • 20/04/2024
 • CCLLLLC

 • 18
 • 18/04/2024
 • LLLLLCC

 • 19
 • 16/04/2024
 • LLCCCCL

 • 20
 • 13/04/2024
 • LCLCCCC

 • 21
 • 11/04/2024
 • LCLLLLL

 • 22
 • 09/04/2024
 • CCLCCLC

 • 23
 • 06/04/2024
 • LLCCLCL

 • 24
 • 04/04/2024
 • LCCLLCL

 • 25
 • 02/04/2024
 • LCCCLCL

 • 26
 • 30/03/2024
 • CLLCCLL

 • 27
 • 28/03/2024
 • LLCCCLL

 • 28
 • 26/03/2024
 • LCLCCCL

 • 29
 • 23/03/2024
 • LCLCCCC

 • 30
 • 21/03/2024
 • CLLCLLL