POWER tỉ lệ %POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

2.38% 5 lần
02

1.9% 4 lần
03

1.43% 3 lần
04

1.43% 3 lần
05

2.86% 6 lần
06

2.38% 5 lần
07

1.43% 3 lần
08

2.38% 5 lần
09

2.86% 6 lần
10

1.9% 4 lần
11

1.9% 4 lần
12

2.38% 5 lần
13

2.38% 5 lần
14

2.86% 6 lần
15

1.43% 3 lần
16

0.95% 2 lần
17

0.95% 2 lần
18

1.9% 4 lần
20

1.9% 4 lần
21

2.38% 5 lần
22

3.33% 7 lần
23

3.81% 8 lần
24

1.43% 3 lần
25

0.95% 2 lần
26

0.48% 1 lần
27

1.9% 4 lần
28

1.43% 3 lần
29

3.33% 7 lần
30

2.86% 6 lần
31

2.38% 5 lần
32

1.9% 4 lần
33

2.86% 6 lần
34

1.9% 4 lần
35

0.95% 2 lần
36

0.95% 2 lần
37

0.48% 1 lần
38

1.9% 4 lần
39

2.38% 5 lần
40

1.9% 4 lần
41

1.43% 3 lần
43

2.38% 5 lần
44

1.43% 3 lần
45

1.43% 3 lần
46

0.48% 1 lần
47

0.48% 1 lần
48

1.9% 4 lần
49

2.38% 5 lần
50

2.86% 6 lần
51

0.95% 2 lần
52

1.9% 4 lần
53

1.9% 4 lần
54

1.9% 4 lần
55

1.43% 3 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 01/04/2023
 • CCLCLLC

 • 2
 • 30/03/2023
 • CLCLCCC

 • 3
 • 28/03/2023
 • CLCLCLL

 • 4
 • 25/03/2023
 • LCCCLCC

 • 5
 • 23/03/2023
 • CLCLCLL

 • 6
 • 21/03/2023
 • LLLLLLC

 • 7
 • 18/03/2023
 • CCCLLLC

 • 8
 • 16/03/2023
 • CLCCCLC

 • 9
 • 14/03/2023
 • CLCCLLL

 • 10
 • 11/03/2023
 • LLLCLCC

 • 11
 • 09/03/2023
 • CCCCLCC

 • 12
 • 07/03/2023
 • CCLLLCC

 • 13
 • 04/03/2023
 • LLLCCCL

 • 14
 • 02/03/2023
 • LLLCLCL

 • 15
 • 28/02/2023
 • CLCCLLC

 • 16
 • 25/02/2023
 • LCCLCLC

 • 17
 • 23/02/2023
 • CCLLLCC

 • 18
 • 21/02/2023
 • CCLLCCL

 • 19
 • 18/02/2023
 • LLCLLCL

 • 20
 • 16/02/2023
 • LLLCCCL

 • 21
 • 14/02/2023
 • LLLLLLL

 • 22
 • 11/02/2023
 • CLLCCCL

 • 23
 • 09/02/2023
 • LCLCLCL

 • 24
 • 07/02/2023
 • CLLCLCL

 • 25
 • 04/02/2023
 • CCCLLCC

 • 26
 • 02/02/2023
 • LCLLCLL

 • 27
 • 31/01/2023
 • CLLCCCL

 • 28
 • 28/01/2023
 • LCLLCLL

 • 29
 • 26/01/2023
 • CLCCLLC

 • 30
 • 24/01/2023
 • LLCCLCL