Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Dãy số cần thống kê

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02
Ngưỡng cực đại không xuất hiện : 11 ngày tính cả ngày về
( 14/06/2020 đến 17/06/2020 )
Điểm gan đến nay là: 19 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 21/05/2024 )