Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Dãy số cần thống kê

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02
Ngưỡng cực đại không xuất hiện : 10 ngày tính cả ngày về
( 14/11/2016 đến 24/11/2016 )
Điểm gan đến nay là: 78 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 18/09/2021 )