Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Dãy số cần thống kê

Kiểm tra cả dàn cùng về :
Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02 03 04
Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số : 7 ngày tính cả ngày về
(20/04/2018 đến 27/04/2018)
Điểm gan đến nay là: 1 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 29/09/2023)