Hôm nay là thứ 5 ngày 30 tháng 05 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
68(4 lần); 25(4 lần); 65(3 lần); 60(3 lần); 44(3 lần); 72(3 lần); 01(3 lần); 90(3 lần); 34(3 lần); 24(2 lần); 63(2 lần); 62(2 lần); 56(2 lần); 30(2 lần); 32(2 lần); 55(2 lần); 37(2 lần); 51(2 lần); 41(2 lần); 49(2 lần); 67(2 lần); 99(2 lần); 89(2 lần); 92(2 lần); 73(2 lần); 74(2 lần); 76(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4:
50(0 lần); 75(0 lần); 80(0 lần); 79(0 lần); 26(0 lần); 27(0 lần); 28(0 lần); 78(0 lần); 31(0 lần); 33(0 lần);