Hôm nay là thứ 5 ngày 29 tháng 02 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
26(5 lần); 88(5 lần); 70(4 lần); 54(4 lần); 92(4 lần); 13(3 lần); 48(3 lần); 61(3 lần); 44(3 lần); 39(3 lần); 31(3 lần); 28(3 lần); 99(3 lần); 08(3 lần); 04(3 lần); 27(2 lần); 79(2 lần); 52(2 lần); 51(2 lần); 60(2 lần); 46(2 lần); 62(2 lần); 65(2 lần); 42(2 lần); 66(2 lần); 11(2 lần); 76(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4:
00(0 lần); 85(0 lần); 43(0 lần); 40(0 lần); 55(0 lần); 57(0 lần); 36(0 lần); 63(0 lần); 64(0 lần); 71(0 lần);