Hôm nay là thứ 6 ngày 18 tháng 06 năm 2021

Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
08(4 lần); 02(4 lần); 82(3 lần); 54(3 lần); 94(3 lần); 30(3 lần); 29(3 lần); 16(3 lần); 19(3 lần); 41(3 lần); 95(3 lần); 67(3 lần); 65(3 lần); 03(3 lần); 61(2 lần); 49(2 lần); 63(2 lần); 37(2 lần); 33(2 lần); 76(2 lần); 75(2 lần); 74(2 lần); 48(2 lần); 71(2 lần); 47(2 lần); 28(2 lần); 84(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4:
99(0 lần); 72(0 lần); 36(0 lần); 01(0 lần); 31(0 lần); 56(0 lần); 57(0 lần); 58(0 lần); 59(0 lần); 62(0 lần);