insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
08
79
43
G.7
416
994
019
G.6
1960
6807
8855
7683
1750
4399
0695
8907
3670
G.5
8202
5163
9194
G.4
59099
30162
25926
26160
87403
34114
45979
83674
43933
28016
40662
65336
02893
66989
68554
96752
89234
74785
54458
43234
13948
G.3
13703
36009
92554
42920
90511
40726
G.2
62448
80048
90361
G.1
87631
15708
79892
ĐB
807337
993153
045852
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02, 03(2), 07, 08, 09 08 07
1 14, 16 16 11, 19
2 26 20 26
3 31, 37 33, 36 34(2)
4 48 48 43, 48
5 55 50, 53, 5452(2), 54, 58
6 60(2), 62 62, 63 61
7 79 74, 79 70
8 - 83, 89 85
9 99 93, 94, 99 92, 94, 95
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
60(2) 20, 50 700
31 - 11, 611
02, 62 6252(2), 922
03(2) 33, 53, 63, 83, 93 433
14 54, 74, 94 34(2), 54, 944
55 - 85, 955
16, 26 16, 36 266
07, 37 - 077
08, 48 08, 48 48, 588
09, 79, 99 79, 89, 99 199
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
20
71
19
G.7
502
438
487
G.6
4611
9974
9091
0983
6249
7830
6567
8375
8188
G.5
8348
1112
0292
G.4
42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392
66470
41167
86126
75494
57277
11258
54945
49282
69055
46105
76463
93901
77634
96864
G.3
09848
52945
33472
89414
46283
33278
G.2
18967
24311
53338
G.1
95472
73063
89676
ĐB
521232
492297
058785
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02 - 01, 05
1 11 11, 12, 14 19
2 20 26 -
3 31, 32 30, 38 34, 38
4 45, 46, 48(2), 49 45, 49 -
5 - 58 55
6 67(2) 63, 67 63, 64, 67
7 72, 74, 77 70, 71, 72, 77 75, 76, 78
8 86 83 82, 83, 85, 87, 88
9 91, 92 94, 97 92
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
20 30, 70 -0
11, 31, 91 11, 71 011
02, 32, 72, 92 12, 72 82, 922
- 63, 83 63, 833
74 14, 94 34, 644
45 45 05, 55, 75, 855
46, 86 26 766
67(2), 77 67, 77, 97 67, 877
48(2) 38, 58 38, 78, 888
49 49 199
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
01
08
45
G.7
087
851
969
G.6
6915
7943
0633
9450
0756
5066
8362
9255
4462
G.5
7424
0069
1753
G.4
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035
67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972
G.3
36158
46976
92051
32259
77229
38654
G.2
35291
02139
99687
G.1
19498
81216
24043
ĐB
500767
391426
918861
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 01, 03 05, 08, 09 06
1 15 16 12
2 23, 24 22(2), 26 29
3 33(2), 34, 38 35, 39 31, 36
4 43 - 43, 45
5 58 50, 51(2), 56, 59 53, 54, 55
667 66, 6961, 62(2), 68, 69
7 76 - 72
8 83, 87 81 84, 87
9 91, 98, 99 91 -
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- 50 -0
01, 91 51(2), 81, 91 31, 611
- 22(2) 12, 62(2), 722
03, 23, 33(2), 43, 83 - 43, 533
24, 34 - 54, 844
15 05, 35 45, 555
76 16, 26, 56, 66 06, 366
67, 87 - 877
38, 58, 98 08 688
99 09, 39, 59, 69 29, 699
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
49
20
02
G.7
707
526
186
G.6
1615
7456
0409
2762
3276
3567
2629
3117
3938
G.5
6497
9989
8463
G.4
70871
46610
72882
65733
31551
99321
90355
98865
25572
77240
63030
02381
13033
79431
24809
73731
48282
69902
61518
60019
33392
G.3
63925
28127
51034
49649
37517
39266
G.2
36602
84140
48329
G.1
06859
69325
33190
ĐB
890232
751499
848488
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02, 07, 09 - 02(2), 09
1 10, 15 - 17(2), 18, 19
2 21, 25, 27 20, 25, 26 29(2)
332, 33 30, 31, 33, 34 31, 38
4 49 40(2), 49 -
5 51, 55, 56, 59 - -
6 - 62, 65, 67 63, 66
7 71 72, 76 -
8 82 81, 89 82, 86, 88
9 9799 90, 92
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
10 20, 30, 40(2) 900
21, 51, 71 31, 81 311
02, 32, 82 62, 72 02(2), 82, 922
33 33 633
- 34 -4
15, 25, 55 25, 65 -5
56 26, 76 66, 866
07, 27, 97 67 17(2)7
- - 18, 38, 888
09, 49, 59 49, 89, 99 09, 19, 29(2)9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
90
17
30
G.7
006
941
096
G.6
8577
4278
4166
7179
4095
7772
2163
4260
9996
G.5
6212
7991
8110
G.4
66673
53589
59904
76715
50273
81445
94104
44775
85068
73261
74524
61878
43991
67628
82987
46754
42208
50440
19628
43515
28992
G.3
18828
97768
42372
47346
96390
17790
G.2
59734
03844
76451
G.1
46067
10701
64283
ĐB
835625
820491
182968
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 04(2), 06 01 08
1 12, 15 17 10, 15
225, 28 24, 28 28
3 34 - 30
4 45 41, 44, 46 40
5 - - 51, 54
6 66, 67, 68 61, 68 60, 63, 68
7 73(2), 77, 78 72(2), 75, 78, 79 -
8 89 - 83, 87
9 9091(3), 95 90(2), 92, 96(2)
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
90 - 10, 30, 40, 60, 90(2)0
- 01, 41, 61, 91(3) 511
12 72(2) 922
73(2) - 63, 833
04(2), 34 24, 44 544
15, 25, 45 75, 95 155
06, 66 46 96(2)6
67, 77 17 877
28, 68, 78 28, 68, 78 08, 28, 688
89 79 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
73
75
07
G.7
146
838
714
G.6
5360
2815
6283
2052
5358
0033
9964
9486
0272
G.5
5214
2129
1370
G.4
14220
92710
07252
03703
20758
27029
12926
22657
78872
99561
37045
95520
84016
37139
09732
05315
62014
47278
39003
04156
08477
G.3
52437
37278
75935
31234
91109
22196
G.2
06581
82353
02853
G.1
78961
11152
03625
ĐB
411227
962651
855406
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 03 - 03, 06, 07, 09
1 10, 14, 15 16 14(2), 15
2 20, 26, 27, 29 20, 29 25
3 37 33, 34, 35, 38, 39 32
4 46 45 -
5 52, 5851, 52(2), 53, 57, 58 53, 56
6 60, 61 61 64
7 73, 78 72, 75 70, 72, 77, 78
8 81, 83 - 86
9 - - 96
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
10, 20, 60 20 700
61, 8151, 61 -1
52 52(2), 72 32, 722
03, 73, 83 33, 53 03, 533
14 34 14(2), 644
15 35, 45, 75 15, 255
26, 46 1606, 56, 86, 966
27, 37 57 07, 777
58, 78 38, 58 788
29 29, 39 099
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
10
35
12
G.7
842
518
846
G.6
4558
1901
4262
3450
8517
9796
6469
2191
5058
G.5
6548
0917
5466
G.4
75940
33024
96548
40051
88284
18096
38478
89622
46566
28545
71485
13116
38893
11890
00194
01778
72592
26455
41649
34885
07466
G.3
38666
34838
16022
12929
38238
09515
G.2
49049
61583
70515
G.1
03683
11015
98091
ĐB
991971
441663
827426
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 01 - -
1 10 15, 16, 17(2), 18 12, 15(2)
2 24 22(2), 2926
3 38 35 38
4 40, 42, 48(2), 49 45 46, 49
5 51, 58 50 55, 58
6 62, 6663, 66 66(2), 69
771, 78 - 78
8 83, 84 83, 85 85
9 96 90, 93, 96 91(2), 92, 94
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
10, 40 50, 90 -0
01, 51, 71 - 91(2)1
42, 62 22(2) 12, 922
8363, 83, 93 -3
24, 84 - 944
- 15, 35, 45, 85 15(2), 55, 855
66, 96 16, 66, 9626, 46, 66(2)6
- 17(2) -7
38, 48(2), 58, 78 18 38, 58, 788
49 29 49, 699

ket-qua-xo-so-mien-nam-thu-6
XSMN thứ 6 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.Tra cứu XSMN thứ 6 ở đâu nhanh và chính xác?

Hiện tại ở Việt Nam chưa có một công cụ nào đo lường được tính hiệu quả của các đơn vị cung cấp tính năng dò số hiện nay. Thế nhưng phần lớn người dùng trong 1 vài lần sử dụng đầu tiên đều có thể tự đánh giá được ngay chất lượng như thế nào.

XSMN thứ 6 của hixoso.com cung cấp những gì?

Chắc hẳn nếu bạn đã đọc được những dòng chữ này thì cũng đã từng 1 lần mua vé số => dò số và mong muốn mình là người nhận được phần thưởng. Nếu những website trên internet hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu tra cứu & tìm kiếm thông tin của bạn thì có lẽ bạn nên 1 lần tham khảo qua website 168.com.

hixoso.com ra đời với mục đích chính là đem tới cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi dò KQXS, xem được đầy đủ các loại hình xổ số bao gồm XSKT, Điện toán, Vietllot... Riêng đối với kết quả xổ số Miền Nam thứ Sáu, chúng tôi có tổng hợp toàn bộ giải thưởng theo từng đài & từng mốc thời gian nhất định giúp bạn dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Thông tin bổ sung thêm, hiện tại bạn bỏ ra tối thiểu 10.000đ mới mua được 1 tờ vé số các đài Miền Nam.Với số tiền thưởng lên tới 5 tỷ đồng cho tất cả các giải, số lượng người chơi và dò KQXS MN thứ 6 ngày một tăng lên nhanh chóng.

XSMN có tổng cộng 9 giải thường & 2 giải khuyến khích, mỗi ngày sẽ có 3 đài xổ trong đó có 1 đài chính và 2 đài phụ. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hiện nay trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều hệ thống đại lý vé số kiến thiết khác nhau, đây chính là những nơi uy tín mà bạn có thể lựa chọn để mua vé số.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT