insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
17
49
14
G.7
875
998
682
G.6
9795
2437
6136
8506
7431
9707
4382
2304
9015
G.5
6050
6521
9004
G.4
49737
83004
90300
24023
84291
93949
14718
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
86876
63714
24839
14157
89783
70727
46330
G.3
51540
91298
08560
55737
16084
47507
G.2
17822
52769
68405
G.1
78044
74954
26342
ĐB
132596
156167
829097
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 04 06(2), 07, 09(2) 04(2), 05, 07
1 17, 18 - 14(2), 15
2 22, 23 21 27
3 36, 37(2) 31, 36, 37 30, 39
4 40, 44, 49 42, 49 42
5 50 54 57
6 - 60, 67, 69 -
7 75 74 76
8 - 85 82(2), 83, 84
9 91, 95, 96, 98 9897
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 40, 50 60 300
91 21, 31 -1
22 42 42, 82(2)2
23 - 833
04, 44 54, 74 04(2), 14(2), 844
75, 95 85 05, 155
36, 96 06(2), 36 766
17, 37(2) 07, 37, 67 07, 27, 57, 977
18, 98 98 -8
49 09(2), 49, 69 399
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
29
61
32
G.7
374
982
667
G.6
2761
1878
2220
8143
5461
4099
6581
4868
9906
G.5
3344
2454
8624
G.4
08872
78016
30602
77643
53634
77481
76311
37064
61642
60317
77071
10506
87233
63294
59909
47076
87815
86377
83296
88877
95094
G.3
80746
91181
85893
47387
07504
05889
G.2
68021
64161
05557
G.1
48743
85642
22604
ĐB
754874
547575
052296
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02 06 04(2), 06, 09
1 11, 16 17 15
2 20, 21, 29 - 24
3 34 33 32
4 43(2), 44, 46 42(2), 43 -
5 - 54 57
6 61 61(3), 64 67, 68
7 72, 74(2), 78 71, 75 76, 77(2)
8 81(2) 82, 87 81, 89
9 - 93, 94, 99 94, 96(2)
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
20 - -0
11, 21, 61, 81(2) 61(3), 71 811
02, 72 42(2), 82 322
43(2) 33, 43, 93 -3
34, 44, 74(2) 54, 64, 94 04(2), 24, 944
-75 155
16, 46 06 06, 76, 96(2)6
- 17, 87 57, 67, 77(2)7
78 - 688
29 99 09, 899
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
71
35
10
G.7
598
133
319
G.6
1545
9070
5344
2203
5540
2962
1093
6532
9835
G.5
8613
8943
7752
G.4
45717
51161
37387
71945
31828
02831
15303
03017
17102
13986
00442
70537
57715
30785
53616
38448
81294
74023
80294
80672
24277
G.3
43677
38365
79982
91701
79215
58868
G.2
91489
12588
65952
G.1
65567
12455
10169
ĐB
742628
624597
548226
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 03 01, 02, 03 -
1 13, 17 15, 17 10, 15, 16, 19
228(2) - 23, 26
3 31 33, 35, 37 32, 35
4 44, 45(2) 40, 42, 43 48
5 - 55 52(2)
6 61, 65, 67 62 68, 69
7 70, 71, 77 - 72, 77
8 87, 89 82, 85, 86, 88 -
9 9897 93, 94(2)
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
70 40 100
31, 61, 71 01 -1
- 02, 42, 62, 82 32, 52(2), 722
03, 13 03, 33, 43 23, 933
44 - 94(2)4
45(2), 65 15, 35, 55, 85 15, 355
- 86 16, 266
17, 67, 77, 87 17, 37, 97 777
28(2), 98 88 48, 688
89 - 19, 699
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
65
09
96
G.7
607
660
793
G.6
9078
5046
1127
3365
3500
2949
7671
2875
8418
G.5
9224
0437
6603
G.4
28043
43111
21464
04902
49135
54307
43093
50927
19619
31199
65217
92343
64008
69647
23845
83288
98317
22828
91880
14897
12143
G.3
51400
83330
13616
05270
61714
61646
G.2
37093
73169
47542
G.1
06499
72438
42348
ĐB
150365
025441
080453
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 02, 07(2) 00, 08, 09 03
1 11 16, 17, 19 14, 17, 18
2 24, 27 27 28
3 30, 35 37, 38 -
4 43, 4641, 43, 47, 49 42, 43, 45, 46, 48
5 - -53
6 64, 65(2) 60, 65, 69 -
7 78 70 71, 75
8 - - 80, 88
9 93(2), 99 99 93, 96, 97
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 30 00, 60, 70 800
1141 711
02 - 422
43, 93(2) 43 03, 43, 53, 933
24, 64 - 144
35, 65(2) 65 45, 755
46 16 46, 966
07(2), 27 17, 27, 37, 47 17, 977
78 08, 38 18, 28, 48, 888
99 09, 19, 49, 69, 99 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
76
83
73
G.7
286
306
434
G.6
9933
3964
7447
8373
6343
7153
0415
6928
1636
G.5
0719
8279
0726
G.4
13129
23084
08840
16765
06312
73079
28635
78430
70752
86598
45351
02295
88171
44232
77430
13077
08135
62017
09778
63604
30768
G.3
26276
91037
22792
42444
15543
60144
G.2
89240
76194
06494
G.1
72396
90695
59443
ĐB
579595
727533
090253
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 - 06 04
1 12, 19 - 15, 17
2 29 - 26, 28
3 33, 35, 37 30, 32, 33 30, 34, 35, 36
4 40(2), 47 43, 44 43(2), 44
5 - 51, 52, 5353
6 64, 65 - 68
7 76(2), 79 71, 73, 79 73, 77, 78
8 84, 86 83 -
995, 96 92, 94, 95(2), 98 94
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
40(2) 30 300
- 51, 71 -1
12 32, 52, 92 -2
3333, 43, 53, 73, 83 43(2), 53, 733
64, 84 44, 94 04, 34, 44, 944
35, 65, 95 95(2) 15, 355
76(2), 86, 96 06 26, 366
37, 47 - 17, 777
- 98 28, 68, 788
19, 29, 79 79 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
42
65
80
G.7
658
395
596
G.6
8509
9237
9299
9052
2570
2847
7723
7108
2905
G.5
8430
2736
4124
G.4
51375
68532
05784
12198
17589
05463
23899
76425
63457
68077
65103
18261
51833
23028
75579
69251
19064
24861
69777
94185
03372
G.3
57802
60878
57469
79825
18345
98496
G.2
75129
43137
32502
G.1
34817
62370
38817
ĐB
831978
873650
797127
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02, 09 03 02, 05, 08
1 17 - 17
2 29 25(2), 28 23, 24, 27
3 30, 32, 37 33, 36, 37 -
4 42 47 45
5 5850, 52, 57 51
6 63 61, 65, 69 61, 64
7 75, 78(2) 70(2), 77 72, 77, 79
8 84, 89 - 80, 85
9 98, 99(2) 95 96(2)
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
3050, 70(2) 800
- 61 51, 611
02, 32, 42 52 02, 722
63 03, 33 233
84 - 24, 644
75 25(2), 65, 95 05, 45, 855
- 36 96(2)6
17, 37 37, 47, 57, 77 17, 27, 777
58, 78(2), 98 28 088
09, 29, 89, 99(2) 69 799
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
45
83
43
G.7
040
456
663
G.6
6410
2905
4063
8387
8809
6055
3229
2437
3417
G.5
0590
6007
4846
G.4
44280
27500
59821
82020
51018
31559
68169
78815
58708
00020
35889
02092
06005
69629
96114
90357
53247
31123
76500
97822
28675
G.3
05972
29966
22174
92301
17678
77640
G.2
98308
44095
07696
G.1
39252
67924
09068
ĐB
246959
450087
092951
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 05, 08 01, 05, 07, 08, 09 00
1 10, 18 15 14, 17
2 20, 21 20, 24, 29 22, 23, 29
3 - - 37
4 40, 45 - 40, 43, 46, 47
5 52, 59(2) 55, 5651, 57
6 63, 66, 69 - 63, 68
7 72 74 75, 78
8 80 83, 87(2), 89 -
9 90 92, 95 96
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 10, 20, 40, 80, 90 20 00, 400
21 01511
52, 72 92 222
63 83 23, 43, 633
- 24, 74 144
05, 45 05, 15, 55, 95 755
66 56 46, 966
- 07, 87(2) 17, 37, 47, 577
08, 18 08 68, 788
59(2), 69 09, 29, 89 299
XSMN thứ 6 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.Tra cứu XSMN thứ 6 ở đâu nhanh và chính xác?

Hiện tại ở Việt Nam chưa có một công cụ nào đo lường được tính hiệu quả của các đơn vị cung cấp tính năng dò số hiện nay. Thế nhưng phần lớn người dùng trong 1 vài lần sử dụng đầu tiên đều có thể tự đánh giá được ngay chất lượng như thế nào.

XSMN thứ 6 của trangxoso.com cung cấp những gì?

Chắc hẳn nếu bạn đã đọc được những dòng chữ này thì cũng đã từng 1 lần mua vé số => dò số và mong muốn mình là người nhận được phần thưởng. Nếu những website trên internet hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu tra cứu & tìm kiếm thông tin của bạn thì có lẽ bạn nên 1 lần tham khảo qua website 168.com.

File not found!

trangxoso.com ra đời với mục đích chính là đem tới cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi dò KQXS, xem được đầy đủ các loại hình xổ số bao gồm XSKT, Điện toán, Vietllot... Riêng đối với kết quả xổ số Miền Nam thứ Sáu, chúng tôi có tổng hợp toàn bộ giải thưởng theo từng đài & từng mốc thời gian nhất định giúp bạn dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Thông tin bổ sung thêm, hiện tại bạn bỏ ra tối thiểu 10.000đ mới mua được 1 tờ vé số các đài Miền Nam.Với số tiền thưởng lên tới 5 tỷ đồng cho tất cả các giải, số lượng người chơi và dò KQXS MN thứ 6 ngày một tăng lên nhanh chóng.

XSMN có tổng cộng 9 giải thường & 2 giải khuyến khích, mỗi ngày sẽ có 3 đài xổ trong đó có 1 đài chính và 2 đài phụ. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hiện nay trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều hệ thống đại lý vé số kiến thiết khác nhau, đây chính là những nơi uy tín mà bạn có thể lựa chọn để mua vé số.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT