insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
69
96
39
G.7
033
745
749
G.6
1617
2810
5954
0652
0196
9769
6463
0793
9663
G.5
4100
3547
3948
G.4
57152
39247
83251
68935
13164
97257
14012
99151
10020
73658
95037
88884
36885
00966
42057
29104
82202
66545
90760
85462
65857
G.3
65458
09404
68006
72815
15587
78216
G.2
80590
14209
45803
G.1
29117
78290
43535
ĐB
734813
439415
886216
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 04 06, 09 02, 03, 04
1 10, 12, 13, 17(2)15(2)16(2)
2 - 20 -
3 33, 35 37 35, 39
4 47 45, 47 45, 48, 49
5 51, 52, 54, 57, 58 51, 52, 58 57(2)
6 64, 69 66, 69 60, 62, 63(2)
7 - - -
8 - 84, 85 87
9 90 90, 96(2) 93
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 10, 90 20, 90 600
51 51 -1
12, 52 52 02, 622
13, 33 - 03, 63(2), 933
04, 54, 64 84 044
3515(2), 45, 85 35, 455
- 06, 66, 96(2)16(2)6
17(2), 47, 57 37, 47 57(2), 877
58 58 488
69 09, 69 39, 499
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
60
07
25
G.7
270
841
495
G.6
5113
0043
8767
5807
8483
3698
8229
3529
8161
G.5
3791
3491
4454
G.4
51067
14697
30748
91200
76590
36644
57353
55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845
25105
90145
81013
79032
33235
24776
22531
G.3
73919
32251
73233
42157
06416
68542
G.2
44166
02992
10200
G.1
69618
81629
35515
ĐB
450166
978152
967050
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00 03, 07(2), 09 00, 05
1 13, 18, 19 - 13, 15, 16
2 - 23, 29 25, 29(2)
3 - 33 31, 32, 35
4 43, 44, 48 41, 45 42, 45
5 51, 5352, 57, 5850, 54
6 60, 66(2), 67(2) - 61
7 70 70 76
8 - 83 -
9 90, 91, 97 91, 92, 97, 98 95
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 60, 70, 90 70 00, 500
51, 91 41, 91 31, 611
-52, 92 32, 422
13, 43, 53 03, 23, 33, 83 133
44 - 544
- 45 05, 15, 25, 35, 45, 955
66(2) - 16, 766
67(2), 97 07(2), 57, 97 -7
18, 48 58, 98 -8
19 09, 29 29(2)9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
21
43
59
G.7
424
649
672
G.6
0615
9514
3751
5134
3604
1653
9437
1258
3766
G.5
3637
3683
6528
G.4
02598
38430
72112
78721
79972
34803
30672
90243
82451
31968
80546
49583
92787
02622
44586
18693
34425
51579
72087
98185
45621
G.3
28514
71387
74547
21834
87980
12578
G.2
42297
98222
17481
G.1
43971
84926
51452
ĐB
004976
466056
163655
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 03 04 -
1 12, 14(2), 15 - -
2 21(2), 24 22(2), 26 21, 25, 28
3 30, 37 34(2) 37
4 - 43(2), 46, 47, 49 -
5 51 51, 53, 56 52, 55, 58, 59
6 - 68 66
7 71, 72(2), 76 - 72, 78, 79
8 87 83(2), 87 80, 81, 85, 86, 87
9 97, 98 - 93
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
30 - 800
21(2), 51, 71 51 21, 811
12, 72(2) 22(2) 52, 722
03 43(2), 53, 83(2) 933
14(2), 24 04, 34(2) -4
15 - 25, 55, 855
76 26, 46, 56 66, 866
37, 87, 97 47, 87 37, 877
98 68 28, 58, 788
- 49 59, 799
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
63
26
89
G.7
781
080
713
G.6
3892
9206
6990
2225
6288
3394
6844
6246
0780
G.5
6546
3189
0857
G.4
37688
90870
10654
23263
23540
36164
75686
51359
09653
38238
02317
14629
50435
52705
83873
45408
82769
58505
49732
83523
99128
G.3
84473
01768
62200
29691
88877
80304
G.2
10417
48344
28560
G.1
72674
84776
17305
ĐB
171751
579157
226069
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 06 00, 05 04, 05(2), 08
1 17 17 13
2 - 25, 26, 29 23, 28
3 - 35, 38 32
4 40, 46 44 44, 46
551, 54 53, 57, 59 57
6 63(2), 64, 68 - 60, 69(2)
7 70, 73, 74 76 73, 77
8 81, 86, 88 80, 88, 89 80, 89
9 90, 92 91, 94 -
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
40, 70, 90 00, 80 60, 800
51, 81 91 -1
92 - 322
63(2), 73 53 13, 23, 733
54, 64, 74 44, 94 04, 444
- 05, 25, 35 05(2)5
06, 46, 86 26, 76 466
17 17, 57 57, 777
68, 88 38, 88 08, 288
- 29, 59, 8969(2), 899
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
63
63
33
G.7
505
706
029
G.6
1075
6643
7557
5209
6083
2104
6467
4282
5151
G.5
6301
7432
0750
G.4
24188
61461
68435
32079
88705
58694
84330
54905
03641
90269
18904
28818
67889
92604
31735
32272
57642
10968
48749
27469
37672
G.3
18060
41089
79160
81079
46635
06278
G.2
53855
72708
28438
G.1
11931
35119
33478
ĐB
617002
602392
966303
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 01, 02, 05(2) 04(3), 05, 06, 08, 0903
1 - 18, 19 -
2 - - 29
3 30, 31, 35 32 33, 35(2), 38
4 43 41 42, 49
5 55, 57 - 50, 51
6 60, 61, 63 60, 63, 69 67, 68, 69
7 75, 79 79 72(2), 78(2)
8 88, 89 83, 89 82
9 9492 -
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
30, 60 60 500
01, 31, 61 41 511
02 32, 92 42, 72(2), 822
43, 63 63, 8303, 333
94 04(3) -4
05(2), 35, 55, 75 05 35(2)5
- 06 -6
57 - 677
88 08, 18 38, 68, 78(2)8
79, 89 09, 19, 69, 79, 89 29, 49, 699
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
86
38
18
G.7
954
023
924
G.6
2354
8232
3906
9255
3183
3283
8309
4557
5422
G.5
6061
0759
7030
G.4
59224
66960
58499
46837
56125
51507
23885
00091
23738
00413
13349
73080
32486
13925
96898
69700
62214
18704
20185
02197
91005
G.3
96546
76573
01449
33073
41731
37831
G.2
11296
79571
22722
G.1
36266
84129
52042
ĐB
850541
097360
901336
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 06, 07 - 00, 04, 05, 09
1 - 13 14, 18
2 24, 25 23, 25, 29 22(2), 24
3 32, 37 38(2) 30, 31(2), 36
441, 46 49(2) 42
5 54(2) 55, 59 57
6 60, 61, 6660 -
7 73 71, 73 -
8 85, 86 80, 83(2), 86 85
9 96, 99 91 97, 98
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
6060, 80 00, 300
41, 61 71, 91 31(2)1
32 - 22(2), 422
73 13, 23, 73, 83(2) -3
24, 54(2) - 04, 14, 244
25, 85 25, 55 05, 855
06, 46, 66, 86, 96 86366
07, 37 - 57, 977
- 38(2) 18, 988
99 29, 49(2), 59 099
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
96
47
81
G.7
727
985
137
G.6
5165
5707
5124
7082
6092
9654
5396
0722
9648
G.5
6092
2408
7769
G.4
52004
28702
44518
13988
83713
46486
67165
98110
29442
40375
86626
40954
41393
20239
42839
64362
62379
05167
79139
05817
28244
G.3
62612
32619
95093
54470
88195
05388
G.2
78037
63614
43508
G.1
57688
19359
91870
ĐB
452122
939750
686141
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02, 04, 07 08 08
1 12, 13, 18, 19 10, 14 17
222, 24, 27 26 22
3 37 39 37, 39(2)
4 - 42, 4741, 44, 48
5 -50, 54(2), 59 -
6 65(2) - 62, 67, 69
7 - 70, 75 70, 79
8 86, 88(2) 82, 85 81, 88
9 92, 96 92, 93(2) 95, 96
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- 10, 50, 70 700
- -41, 811
02, 12, 22, 92 42, 82, 92 22, 622
13 93(2) -3
04, 24 14, 54(2) 444
65(2) 75, 85 955
86, 96 26 966
07, 27, 37 47 17, 37, 677
18, 88(2) 08 08, 48, 888
19 39, 59 39(2), 69, 799

ket-qua-xo-so-mien-nam-thu-6
XSMN thứ 6 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.Tra cứu XSMN thứ 6 ở đâu nhanh và chính xác?

Hiện tại ở Việt Nam chưa có một công cụ nào đo lường được tính hiệu quả của các đơn vị cung cấp tính năng dò số hiện nay. Thế nhưng phần lớn người dùng trong 1 vài lần sử dụng đầu tiên đều có thể tự đánh giá được ngay chất lượng như thế nào.

XSMN thứ 6 của hixoso.com cung cấp những gì?

Chắc hẳn nếu bạn đã đọc được những dòng chữ này thì cũng đã từng 1 lần mua vé số => dò số và mong muốn mình là người nhận được phần thưởng. Nếu những website trên internet hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu tra cứu & tìm kiếm thông tin của bạn thì có lẽ bạn nên 1 lần tham khảo qua website 168.com.

hixoso.com ra đời với mục đích chính là đem tới cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi dò KQXS, xem được đầy đủ các loại hình xổ số bao gồm XSKT, Điện toán, Vietllot... Riêng đối với kết quả xổ số Miền Nam thứ Sáu, chúng tôi có tổng hợp toàn bộ giải thưởng theo từng đài & từng mốc thời gian nhất định giúp bạn dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Thông tin bổ sung thêm, hiện tại bạn bỏ ra tối thiểu 10.000đ mới mua được 1 tờ vé số các đài Miền Nam.Với số tiền thưởng lên tới 5 tỷ đồng cho tất cả các giải, số lượng người chơi và dò KQXS MN thứ 6 ngày một tăng lên nhanh chóng.

XSMN có tổng cộng 9 giải thường & 2 giải khuyến khích, mỗi ngày sẽ có 3 đài xổ trong đó có 1 đài chính và 2 đài phụ. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hiện nay trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều hệ thống đại lý vé số kiến thiết khác nhau, đây chính là những nơi uy tín mà bạn có thể lựa chọn để mua vé số.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT