insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
42
47
54
G.7
332
445
737
G.6
6476
8862
5612
7925
9532
6634
2958
5448
3696
G.5
4370
5559
6073
G.4
53216
73288
03818
24289
87713
63227
18559
42217
13031
78887
46483
32841
26874
34032
67644
06393
29284
74834
88267
06764
17261
G.3
50438
80350
98309
31231
07563
64868
G.2
56005
23509
77542
G.1
55551
27269
77757
ĐB
454170
932249
014420
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 05 09(2) -
1 12, 13, 16, 18 17 -
2 27 2520
3 32, 38 31(2), 32(2), 34 34, 37
4 42 41, 45, 47, 49 42, 44, 48
5 50, 51, 59 59 54, 57, 58
6 62 69 61, 63, 64, 67, 68
770(2), 76 74 73
8 88, 89 83, 87 84
9 - - 93, 96
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
50, 70(2) -200
51 31(2), 41 611
12, 32, 42, 62 32(2) 422
13 83 63, 73, 933
- 34, 74 34, 44, 54, 64, 844
05 25, 45 -5
16, 76 - 966
27 17, 47, 87 37, 57, 677
18, 38, 88 - 48, 58, 688
59, 89 09(2), 49, 59, 69 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
64
28
04
G.7
208
826
970
G.6
3242
4071
3672
1727
8527
7698
5477
0377
7029
G.5
9145
2108
5373
G.4
47095
82103
60806
83259
52070
73904
66874
09674
46476
53461
08650
74495
40785
36767
15631
44590
56831
89011
45562
08897
81892
G.3
16018
78388
44864
66941
44931
71089
G.2
63449
35557
14367
G.1
26794
96640
21957
ĐB
143375
893906
133100
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 03, 04, 06, 0806, 0800, 04
1 18 - 11
2 - 26, 27(2), 28 29
3 - - 31(3)
4 42, 45, 49 40, 41 -
5 59 50, 57 57
6 64 61, 64, 67 62, 67
7 70, 71, 72, 74, 75 74, 76 70, 73, 77(2)
8 88 85 89
9 94, 95 95, 98 90, 92, 97
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
70 40, 5000, 70, 900
71 41, 61 11, 31(3)1
42, 72 - 62, 922
03 - 733
04, 64, 74, 94 64, 74 044
45, 75, 95 85, 95 -5
0606, 26, 76 -6
- 27(2), 57, 67 57, 67, 77(2), 977
08, 18, 88 08, 28, 98 -8
49, 59 - 29, 899
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
73
38
53
G.7
960
873
497
G.6
4640
3394
2169
5200
6851
4246
0828
1662
7740
G.5
4970
3131
4734
G.4
97271
42800
09251
00976
34607
33647
90854
91483
56385
95009
88816
48564
48164
72460
27138
70735
59422
20957
56406
69016
12174
G.3
10693
96549
66629
06124
93874
80256
G.2
47086
64027
49396
G.1
42595
89449
56673
ĐB
635487
608191
309853
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 07 00, 09 06
1 - 16 16
2 - 24, 27, 29 22, 28
3 - 31, 38 34, 35, 38
4 40, 47, 49 46, 49 40
5 51, 54 5153(2), 56, 57
6 60, 69 60, 64(2) 62
7 70, 71, 73, 76 73 73, 74(2)
8 86, 87 83, 85 -
9 93, 94, 9591 96, 97
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 40, 60, 70 00, 60 400
51, 71 31, 51, 91 -1
- - 22, 622
73, 93 73, 8353(2), 733
54, 94 24, 64(2) 34, 74(2)4
95 85 355
76, 86 16, 46 06, 16, 56, 966
07, 47, 87 27 57, 977
- 38 28, 388
49, 69 09, 29, 49 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
27
13
60
G.7
348
238
657
G.6
4007
6827
3201
5496
4354
7107
7816
5818
8128
G.5
2919
0242
6476
G.4
83970
81115
73891
42267
46510
14621
52228
78120
99792
59427
15554
69924
84564
91106
06097
50110
75409
10031
50301
21670
02690
G.3
30726
64744
84756
16739
81417
80230
G.2
09077
27753
77977
G.1
16984
26274
77139
ĐB
518800
681259
867187
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
000, 01, 07 06, 07 01, 09
1 10, 15, 19 13 10, 16, 17, 18
2 21, 26, 27(2), 28 20, 24, 27 28
3 - 38, 39 30, 31, 39
4 44, 48 42 -
5 - 53, 54(2), 56, 59 57
6 67 64 60
7 70, 77 74 70, 76, 77
8 84 -87
9 91 92, 96 90, 97
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 10, 70 20 10, 30, 60, 70, 900
01, 21, 91 - 01, 311
- 42, 92 -2
- 13, 53 -3
44, 84 24, 54(2), 64, 74 -4
15 - -5
26 06, 56, 96 16, 766
07, 27(2), 67, 77 07, 27 17, 57, 77, 87, 977
28, 48 38 18, 288
19 39, 59 09, 399
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
32
83
90
G.7
372
474
892
G.6
1360
1683
6502
0878
5935
8647
3560
6250
4801
G.5
3588
0929
1750
G.4
76261
68956
71917
81337
40086
64776
87101
05875
83648
61951
49575
96161
96659
07421
94791
01395
95592
29298
03008
13994
54928
G.3
00202
57579
07608
76762
59659
21772
G.2
59412
15098
40332
G.1
73477
22007
07893
ĐB
357766
061032
615782
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 01, 02(2) 07, 08 01, 08
1 12, 17 - -
2 - 21, 29 28
3 32, 3732, 35 32
4 - 47, 48 -
5 56 51, 59 50(2), 59
6 60, 61, 66 61, 62 60
7 72, 76, 77, 79 74, 75(2), 78 72
8 83, 86, 88 8382
9 - 98 90, 91, 92(2), 93, 94, 95, 98
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
60 - 50(2), 60, 900
01, 61 21, 51, 61 01, 911
02(2), 12, 32, 7232, 62 32, 72, 82, 92(2)2
83 83 933
- 74 944
- 35, 75(2) 955
56, 66, 76, 86 - -6
17, 37, 77 07, 47 -7
88 08, 48, 78, 98 08, 28, 988
79 29, 59 599
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
39
30
96
G.7
211
219
810
G.6
2189
7174
1727
5914
8202
9808
3635
2091
3142
G.5
0470
4711
4929
G.4
57541
12756
14333
25740
90573
15196
12365
28801
26130
03688
94137
37487
31103
52614
90857
07000
61720
83055
82840
19918
68377
G.3
81582
07093
68656
93672
69464
63201
G.2
90845
21674
64565
G.1
81085
00210
97973
ĐB
285212
483569
720347
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 - 01, 02, 03, 08 00, 01
1 11, 12 10, 11, 14(2), 19 10, 18
2 27 - 20, 29
3 33, 39 30(2), 37 35
4 40, 41, 45 - 40, 42, 47
5 56 56 55, 57
6 6569 64, 65
7 70, 73, 74 72, 74 73, 77
8 82, 85, 89 87, 88 -
9 93, 96 - 91, 96
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
40, 70 10, 30(2) 00, 10, 20, 400
11, 41 01, 11 01, 911
12, 82 02, 72 422
33, 73, 93 03 733
74 14(2), 74 644
45, 65, 85 - 35, 55, 655
56, 96 56 966
27 37, 8747, 57, 777
- 08, 88 188
39, 89 19, 69 299
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
81
99
51
G.7
604
243
695
G.6
4814
8397
5661
9670
6868
5070
3796
2614
5225
G.5
7392
5987
3985
G.4
71371
96271
38587
03829
59917
08904
21409
73525
59619
59315
21905
94616
49910
01531
70517
60794
87859
10153
70274
12576
30506
G.3
26669
83305
37745
37593
77761
63360
G.2
56994
69893
95250
G.1
85899
68940
15290
ĐB
603527
667870
706497
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 04(2), 05, 09 05 06
1 14, 17 10, 15, 16, 19 14, 17
227, 29 25 25
3 - 31 -
4 - 40, 43, 45 -
5 - - 50, 51, 53, 59
6 61, 69 68 60, 61
7 71(2)70(3) 74, 76
8 81, 87 87 85
9 92, 94, 97, 99 93(2), 99 90, 94, 95, 96, 97
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- 10, 40, 70(3) 50, 60, 900
61, 71(2), 81 31 51, 611
92 - -2
- 43, 93(2) 533
04(2), 14, 94 - 14, 74, 944
05 05, 15, 25, 45 25, 85, 955
- 16 06, 76, 966
17, 27, 87, 97 87 17, 977
- 68 -8
09, 29, 69, 99 19, 99 599

ket-qua-xo-so-mien-nam-thu-6
XSMN thứ 6 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.Tra cứu XSMN thứ 6 ở đâu nhanh và chính xác?

Hiện tại ở Việt Nam chưa có một công cụ nào đo lường được tính hiệu quả của các đơn vị cung cấp tính năng dò số hiện nay. Thế nhưng phần lớn người dùng trong 1 vài lần sử dụng đầu tiên đều có thể tự đánh giá được ngay chất lượng như thế nào.

XSMN thứ 6 của hixoso.com cung cấp những gì?

Chắc hẳn nếu bạn đã đọc được những dòng chữ này thì cũng đã từng 1 lần mua vé số => dò số và mong muốn mình là người nhận được phần thưởng. Nếu những website trên internet hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu tra cứu & tìm kiếm thông tin của bạn thì có lẽ bạn nên 1 lần tham khảo qua website 168.com.

hixoso.com ra đời với mục đích chính là đem tới cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi dò KQXS, xem được đầy đủ các loại hình xổ số bao gồm XSKT, Điện toán, Vietllot... Riêng đối với kết quả xổ số Miền Nam thứ Sáu, chúng tôi có tổng hợp toàn bộ giải thưởng theo từng đài & từng mốc thời gian nhất định giúp bạn dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Thông tin bổ sung thêm, hiện tại bạn bỏ ra tối thiểu 10.000đ mới mua được 1 tờ vé số các đài Miền Nam.Với số tiền thưởng lên tới 5 tỷ đồng cho tất cả các giải, số lượng người chơi và dò KQXS MN thứ 6 ngày một tăng lên nhanh chóng.

XSMN có tổng cộng 9 giải thường & 2 giải khuyến khích, mỗi ngày sẽ có 3 đài xổ trong đó có 1 đài chính và 2 đài phụ. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hiện nay trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều hệ thống đại lý vé số kiến thiết khác nhau, đây chính là những nơi uy tín mà bạn có thể lựa chọn để mua vé số.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT