insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
97
22
31
G.7
935
179
367
G.6
4205
4920
5093
0297
3244
7846
9654
5774
5762
G.5
3216
8626
0659
G.4
81034
57871
92294
70750
14630
99503
23850
49139
56992
77386
63298
37315
26615
85954
87482
57835
32409
85068
70706
29152
72005
G.3
20042
33202
96965
01802
74256
31489
G.2
21129
14202
62100
G.1
87067
50877
38926
ĐB
078640
925135
538064
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02, 03, 05 02(2) 00, 05, 06, 09
1 16 15(2) -
2 20, 29 22, 26 26
3 30, 34, 3535, 39 31, 35
440, 42 44, 46 -
5 50(2) 54 52, 54, 56, 59
6 67 65 62, 64, 67, 68
7 71 77, 79 74
8 - 86 82, 89
9 93, 94, 97 92, 97, 98 -
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
20, 30, 40, 50(2) - 000
71 - 311
02, 42 02(2), 22, 92 52, 62, 822
03, 93 - -3
34, 94 44, 54 54, 64, 744
05, 35 15(2), 35, 65 05, 355
16 26, 46, 86 06, 26, 566
67, 97 77, 97 677
- 98 688
29 39, 79 09, 59, 899
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
87
91
11
G.7
699
365
903
G.6
6100
9651
4649
8247
1634
5823
3696
5933
9675
G.5
2794
8361
4534
G.4
78674
53380
71734
87687
75192
89576
17000
15995
32232
60209
70985
20735
32832
41444
08480
14737
07640
05585
53127
38267
61679
G.3
42938
18590
83381
42863
34032
85367
G.2
46951
57750
61060
G.1
68297
47773
27288
ĐB
045109
924807
940953
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00(2), 0907, 09 03
1 - - 11
2 - 23 27
3 34, 38 32(2), 34, 35 32, 33, 34, 37
4 49 44, 47 40
5 51(2) 5053
6 - 61, 63, 65 60, 67(2)
7 74, 76 73 75, 79
8 80, 87(2) 81, 85 80, 85, 88
9 90, 92, 94, 97, 99 91, 95 96
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00(2), 80, 90 50 40, 60, 800
51(2) 61, 81, 91 111
92 32(2) 322
- 23, 63, 73 03, 33, 533
34, 74, 94 34, 44 344
- 35, 65, 85, 95 75, 855
76 - 966
87(2), 9707, 47 27, 37, 67(2)7
38 - 888
09, 49, 99 09 799
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
93
27
57
G.7
385
131
501
G.6
9533
9410
0832
1098
7894
7981
0138
8365
4855
G.5
2709
1691
1587
G.4
15564
87219
55126
77599
37141
55265
95395
78032
81761
83269
33219
49406
79012
79494
90618
88286
15180
90339
13766
40157
09247
G.3
11046
55018
50525
55711
93508
17819
G.2
59833
13554
33188
G.1
08985
04570
28309
ĐB
932166
717252
687319
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 09 06 01, 08, 09
1 10, 18, 19 11, 12, 19 18, 19(2)
2 26 25, 27 -
3 32, 33(2) 31, 32 38, 39
4 41, 46 - 47
5 -52, 54 55, 57(2)
6 64, 65, 66 61, 69 65, 66
7 - 70 -
8 85(2) 81 80, 86, 87, 88
9 93, 95, 99 91, 94(2), 98 -
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
10 70 800
41 11, 31, 61, 81, 91 011
32 12, 32, 52 -2
33(2), 93 - -3
64 54, 94(2) -4
65, 85(2), 95 25 55, 655
26, 46, 66 06 66, 866
- 27 47, 57(2), 877
18 98 08, 18, 38, 888
09, 19, 99 19, 69 09, 19(2), 399
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
39
13
99
G.7
502
053
457
G.6
4410
9804
5924
7523
3120
8730
5903
5521
4493
G.5
1667
3788
1580
G.4
13448
59317
12860
79919
86743
62068
46714
58225
73835
59728
54635
99982
20652
82362
16283
77152
87544
07747
57557
29021
54532
G.3
76891
62062
84206
12533
27094
42375
G.2
48047
53550
05410
G.1
97966
67948
05632
ĐB
999061
984849
693262
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02, 04 06 03
1 10, 14, 17, 19 13 10
2 24 20, 23, 25, 28 21(2)
3 39 30, 33, 35(2) 32(2)
4 43, 47, 48 48, 49 44, 47
5 - 50, 52, 53 52, 57(2)
6 60, 61, 62, 66, 67, 68 6262
7 - - 75
8 - 82, 88 80, 83
9 91 - 93, 94, 99
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
10, 60 20, 30, 50 10, 800
61, 91 - 21(2)1
02, 62 52, 62, 82 32(2), 52, 622
43 13, 23, 33, 53 03, 83, 933
04, 14, 24 - 44, 944
- 25, 35(2) 755
66 06 -6
17, 47, 67 - 47, 57(2)7
48, 68 28, 48, 88 -8
19, 3949 999
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
98
97
75
G.7
036
366
748
G.6
5403
8045
4878
8574
2056
7385
6259
2217
2720
G.5
8840
5744
4064
G.4
91012
21925
41703
00827
75267
82627
62740
20008
14231
83037
75229
91491
39161
13314
55614
65626
84162
26986
89162
20515
86181
G.3
32304
34245
71099
55739
26444
09081
G.2
26183
96265
30460
G.1
49283
24641
25391
ĐB
703929
633459
427695
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 03(2), 04 08 -
1 12 14 14, 15, 17
2 25, 27(2), 29 29 20, 26
3 36 31, 37, 39 -
4 40(2), 45(2) 41, 44 44, 48
5 - 56, 59 59
6 67 61, 65, 66 60, 62(2), 64
7 78 74 75
8 83(2) 85 81(2), 86
9 98 91, 97, 99 91, 95
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
40(2) - 20, 600
- 31, 41, 61, 91 81(2), 911
12 - 62(2)2
03(2), 83(2) - -3
04 14, 44, 74 14, 44, 644
25, 45(2) 65, 85 15, 75, 955
36 56, 66 26, 866
27(2), 67 37, 97 177
78, 98 08 488
29 29, 39, 59, 99 599
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
83
13
71
G.7
852
000
762
G.6
9301
0392
9016
2101
2453
9449
1373
9264
9945
G.5
0755
0201
6800
G.4
03453
85386
16074
47736
62147
65235
23625
18798
57793
82219
06053
21546
39305
38834
89372
83421
63197
11762
67033
91701
44626
G.3
63736
72287
44289
24405
76255
24271
G.2
50175
57358
16006
G.1
96507
76532
82194
ĐB
559299
970015
828994
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 01, 07 00, 01(2), 05(2) 00, 01, 06
1 16 13, 15, 19 -
2 25 - 21, 26
3 35, 36(2) 32, 34 33
4 47 46, 49 45
5 52, 53, 55 53(2), 58 55
6 - - 62(2), 64
7 74, 75 - 71(2), 72, 73
8 83, 86, 87 89 -
9 92, 99 93, 9894(2), 97
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- 00 000
01 01(2) 01, 21, 71(2)1
52, 92 32 62(2), 722
53, 83 13, 53(2), 93 33, 733
74 34 64, 94(2)4
25, 35, 55, 75 05(2), 15 45, 555
16, 36(2), 86 46 06, 266
07, 47, 87 - 977
- 58, 98 -8
99 19, 49, 89 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
65
18
12
G.7
162
770
453
G.6
2840
9154
8956
6982
9266
3551
5978
2799
6568
G.5
7134
9908
3812
G.4
46843
28079
41302
87771
29958
44308
55142
89957
20697
27930
98717
32306
16030
58010
41952
04068
97354
75580
13048
92110
89850
G.3
04739
41804
99662
38465
04924
24188
G.2
77823
97037
18377
G.1
99982
07221
88683
ĐB
276045
050654
569447
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02, 04, 08 06, 08 -
1 - 10, 17, 18 10, 12(2)
2 23 21 24
3 34, 39 30(2), 37 -
4 40, 42, 43, 45 -47, 48
5 54, 56, 58 51, 54, 57 50, 52, 53, 54
6 62, 65 62, 65, 66 68(2)
7 71, 79 70 77, 78
8 82 82 80, 83, 88
9 - 97 99
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
40 10, 30(2), 70 10, 50, 800
71 21, 51 -1
02, 42, 62, 82 62, 82 12(2), 522
23, 43 - 53, 833
04, 34, 5454 24, 544
45, 65 65 -5
56 06, 66 -6
- 17, 37, 57, 9747, 777
08, 58 08, 18 48, 68(2), 78, 888
39, 79 - 999

ket-qua-xo-so-mien-nam-thu-6
XSMN thứ 6 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.Tra cứu XSMN thứ 6 ở đâu nhanh và chính xác?

Hiện tại ở Việt Nam chưa có một công cụ nào đo lường được tính hiệu quả của các đơn vị cung cấp tính năng dò số hiện nay. Thế nhưng phần lớn người dùng trong 1 vài lần sử dụng đầu tiên đều có thể tự đánh giá được ngay chất lượng như thế nào.

XSMN thứ 6 của hixoso.com cung cấp những gì?

Chắc hẳn nếu bạn đã đọc được những dòng chữ này thì cũng đã từng 1 lần mua vé số => dò số và mong muốn mình là người nhận được phần thưởng. Nếu những website trên internet hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu tra cứu & tìm kiếm thông tin của bạn thì có lẽ bạn nên 1 lần tham khảo qua website 168.com.

hixoso.com ra đời với mục đích chính là đem tới cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi dò KQXS, xem được đầy đủ các loại hình xổ số bao gồm XSKT, Điện toán, Vietllot... Riêng đối với kết quả xổ số Miền Nam thứ Sáu, chúng tôi có tổng hợp toàn bộ giải thưởng theo từng đài & từng mốc thời gian nhất định giúp bạn dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Thông tin bổ sung thêm, hiện tại bạn bỏ ra tối thiểu 10.000đ mới mua được 1 tờ vé số các đài Miền Nam.Với số tiền thưởng lên tới 5 tỷ đồng cho tất cả các giải, số lượng người chơi và dò KQXS MN thứ 6 ngày một tăng lên nhanh chóng.

XSMN có tổng cộng 9 giải thường & 2 giải khuyến khích, mỗi ngày sẽ có 3 đài xổ trong đó có 1 đài chính và 2 đài phụ. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hiện nay trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều hệ thống đại lý vé số kiến thiết khác nhau, đây chính là những nơi uy tín mà bạn có thể lựa chọn để mua vé số.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT