insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
91
34
39
G.7
394
408
092
G.6
5123
1659
8802
8025
2843
9390
0821
6855
5787
G.5
7623
8287
1698
G.4
96562
89061
63061
98085
72694
17820
99524
69846
14385
48388
64139
20663
48158
70952
15102
42050
21245
01385
56052
53993
24525
G.3
40607
13607
40003
72932
16583
43735
G.2
62869
41978
13895
G.1
99189
27347
63451
ĐB
514829
314708
893275
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02, 07(2) 03, 08(2) 02
1 - - -
2 20, 23(2), 24, 29 25 21, 25
3 - 32, 34, 39 35, 39
4 - 43, 46, 47 45
5 59 52, 58 50, 51, 52, 55
6 61(2), 62, 69 63 -
7 - 7875
8 85, 89 85, 87, 88 83, 85, 87
9 91, 94(2) 90 92, 93, 95, 98
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
20 90 500
61(2), 91 - 21, 511
02, 62 32, 52 02, 52, 922
23(2) 03, 43, 63 83, 933
24, 94(2) 34 -4
85 25, 85 25, 35, 45, 55, 75, 85, 955
- 46 -6
07(2) 47, 87 877
-08(2), 58, 78, 88 988
29, 59, 69, 89 39 399
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
88
27
87
G.7
729
442
834
G.6
1931
2872
7349
0360
5972
6287
2465
9090
3817
G.5
1726
9768
8940
G.4
90144
01237
61395
59414
84550
47718
87640
23524
73877
07476
60551
24894
91577
21005
57080
50289
60222
67457
05136
74270
88028
G.3
21416
10005
27300
30113
07341
78529
G.2
38187
66835
33616
G.1
62938
57388
85730
ĐB
010787
551880
214903
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 05 00, 0503
1 14, 16, 18 13 16, 17
2 26, 29 24, 27 22, 28, 29
3 31, 37, 38 35 30, 34, 36
4 40, 44, 49 42 40, 41
5 50 51 57
6 - 60, 68 65
7 72 72, 76, 77(2) 70
887(2), 8880, 87, 88 80, 87, 89
9 95 94 90
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
40, 50 00, 60, 80 30, 40, 70, 80, 900
31 51 411
72 42, 72 222
- 13033
14, 44 24, 94 344
05, 95 05, 35 655
16, 26 76 16, 366
37, 87(2) 27, 77(2), 87 17, 57, 877
18, 38, 88 68, 88 288
29, 49 - 29, 899
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
03
71
38
G.7
901
473
528
G.6
2856
9925
6008
4355
7356
7109
5734
6054
5028
G.5
9656
6843
3032
G.4
81443
66689
32407
08465
92523
83599
66965
15156
19558
19080
87021
65743
88071
10125
03764
83786
48064
05151
76790
16803
45119
G.3
26846
97207
78920
38273
79714
32857
G.2
48334
52362
60201
G.1
67972
30608
15757
ĐB
416230
453096
231231
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 01, 03, 07(2), 08 08, 09 01, 03
1 - - 14, 19
2 23, 25 20, 21, 25 28(2)
330, 34 -31, 32, 34, 38
4 43, 46 43(2) -
5 56(2) 55, 56(2), 58 51, 54, 57(2)
6 65(2) 62 64(2)
7 72 71(2), 73(2) -
8 89 80 86
9 9996 90
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
30 20, 80 900
01 21, 71(2) 01, 31, 511
72 62 322
03, 23, 43 43(2), 73(2) 033
34 - 14, 34, 54, 64(2)4
25, 65(2) 25, 55 -5
46, 56(2) 56(2), 96 866
07(2) - 57(2)7
08 08, 58 28(2), 388
89, 99 09 199
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
41
45
46
G.7
750
583
932
G.6
3181
3362
9282
6992
5685
1486
5714
1310
1679
G.5
8947
7911
0922
G.4
22053
79935
22144
52367
26676
09248
41421
21093
52911
12559
18910
42509
30222
77558
68494
23052
37372
53744
01051
48185
58118
G.3
98515
56423
01359
33290
62492
87918
G.2
11129
38281
83567
G.1
05798
04919
85725
ĐB
649443
902049
478525
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 - 09 -
1 15 10, 11(2), 19 10, 14, 18(2)
2 21, 23, 29 22 22, 25(2)
3 35 - 32
4 41, 43, 44, 47, 48 45, 49 44, 46
5 50, 53 58, 59(2) 51, 52
6 62, 67 - 67
7 76 - 72, 79
8 81, 82 81, 83, 85, 86 85
9 98 90, 92, 93 92, 94
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
50 10, 90 100
21, 41, 81 11(2), 81 511
62, 82 22, 92 22, 32, 52, 72, 922
23, 43, 53 83, 93 -3
44 - 14, 44, 944
15, 35 45, 8525(2), 855
76 86 466
47, 67 - 677
48, 98 58 18(2)8
29 09, 19, 49, 59(2) 799
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
53
71
87
G.7
387
520
599
G.6
0373
2403
7908
7213
3172
9075
6825
7567
8460
G.5
8155
3302
7260
G.4
32668
75408
79297
86321
65777
17649
98261
57353
85264
38479
72567
47470
99543
02232
17644
55526
72816
79757
78782
97719
43105
G.3
70784
41488
86710
35019
26838
44226
G.2
03002
38028
07450
G.1
68064
30276
23761
ĐB
253227
995566
474416
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02, 03, 08(2) 02 05
1 - 10, 13, 1916(2), 19
2 21, 27 20, 28 25, 26(2)
3 - 32 38
4 49 43 44
5 53, 55 53 50, 57
6 61, 64, 68 64, 66, 67 60(2), 61, 67
7 73, 77 70, 71, 72, 75, 76, 79 -
8 84, 87, 88 - 82, 87
9 97 - 99
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- 10, 20, 70 50, 60(2)0
21, 61 71 611
02 02, 32, 72 822
03, 53, 73 13, 43, 53 -3
64, 84 64 444
55 75 05, 255
-66, 7616(2), 26(2)6
27, 77, 87, 97 67 57, 67, 877
08(2), 68, 88 28 388
49 19, 79 19, 999
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
17
40
08
G.7
093
125
201
G.6
6049
4067
8466
6835
1883
6126
0879
5153
8400
G.5
9651
0693
9118
G.4
19228
95815
51769
70109
50028
51101
15313
61777
72533
32569
43946
95610
48848
50963
73004
39588
26051
82408
27139
87993
46275
G.3
23610
20996
79129
30277
12799
79748
G.2
53937
81571
10228
G.1
52447
53230
56005
ĐB
935354
903286
608857
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 01, 09 - 00, 01, 04, 05, 08(2)
1 10, 13, 15, 17 10 18
2 28(2) 25, 26, 29 28
3 37 30, 33, 35 39
4 47, 49 40, 46, 48 48
5 51, 54 - 51, 53, 57
6 66, 67, 69 63, 69 -
7 - 71, 77(2) 75, 79
8 - 83, 86 88
9 93, 96 93 93, 99
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
10 10, 30, 40 000
01, 51 71 01, 511
- - -2
13, 93 33, 63, 83, 93 53, 933
54 - 044
15 25, 35 05, 755
66, 96 26, 46, 86 -6
17, 37, 47, 67 77(2)577
28(2) 48 08(2), 18, 28, 48, 888
09, 49, 69 29, 69 39, 79, 999
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
16
60
91
G.7
301
695
167
G.6
4483
1221
1747
6311
4289
7612
5970
9373
7882
G.5
7532
0302
2773
G.4
78674
22633
98303
54846
63028
52911
56828
38271
61657
18815
20683
92803
38443
85620
27958
63384
00168
28400
02372
53731
71333
G.3
70948
68333
25279
86314
37481
19943
G.2
17150
44579
38110
G.1
65631
18797
35379
ĐB
149395
570346
879953
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 01, 03 02, 03 00
1 11, 16 11, 12, 14, 15 10
2 21, 28(2) 20 -
3 31, 32, 33(2) - 31, 33
4 46, 47, 48 43, 46 43
5 50 5753, 58
6 - 60 67, 68
7 74 71, 79(2) 70, 72, 73(2), 79
8 83 83, 89 81, 82, 84
995 95, 97 91
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
50 20, 60 00, 10, 700
01, 11, 21, 31 11, 71 31, 81, 911
32 02, 12 72, 822
03, 33(2), 83 03, 43, 83 33, 43, 53, 73(2)3
74 14 844
95 15, 95 -5
16, 4646 -6
47 57, 97 677
28(2), 48 - 58, 688
- 79(2), 89 799

ket-qua-xo-so-mien-nam-thu-6
XSMN thứ 6 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.Tra cứu XSMN thứ 6 ở đâu nhanh và chính xác?

Hiện tại ở Việt Nam chưa có một công cụ nào đo lường được tính hiệu quả của các đơn vị cung cấp tính năng dò số hiện nay. Thế nhưng phần lớn người dùng trong 1 vài lần sử dụng đầu tiên đều có thể tự đánh giá được ngay chất lượng như thế nào.

XSMN thứ 6 của hixoso.com cung cấp những gì?

Chắc hẳn nếu bạn đã đọc được những dòng chữ này thì cũng đã từng 1 lần mua vé số => dò số và mong muốn mình là người nhận được phần thưởng. Nếu những website trên internet hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu tra cứu & tìm kiếm thông tin của bạn thì có lẽ bạn nên 1 lần tham khảo qua website 168.com.

hixoso.com ra đời với mục đích chính là đem tới cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi dò KQXS, xem được đầy đủ các loại hình xổ số bao gồm XSKT, Điện toán, Vietllot... Riêng đối với kết quả xổ số Miền Nam thứ Sáu, chúng tôi có tổng hợp toàn bộ giải thưởng theo từng đài & từng mốc thời gian nhất định giúp bạn dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Thông tin bổ sung thêm, hiện tại bạn bỏ ra tối thiểu 10.000đ mới mua được 1 tờ vé số các đài Miền Nam.Với số tiền thưởng lên tới 5 tỷ đồng cho tất cả các giải, số lượng người chơi và dò KQXS MN thứ 6 ngày một tăng lên nhanh chóng.

XSMN có tổng cộng 9 giải thường & 2 giải khuyến khích, mỗi ngày sẽ có 3 đài xổ trong đó có 1 đài chính và 2 đài phụ. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hiện nay trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều hệ thống đại lý vé số kiến thiết khác nhau, đây chính là những nơi uy tín mà bạn có thể lựa chọn để mua vé số.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT