insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
40
00
11
G.7
161
822
074
G.6
9867
7393
1212
5770
0867
6729
6379
9679
2502
G.5
0141
0429
2941
G.4
97508
77506
86064
74161
86971
90560
23536
44769
55860
84322
08766
59935
44547
25677
55988
63720
81470
41995
51201
40526
59389
G.3
75585
03527
74515
03146
54286
97786
G.2
97226
07731
20954
G.1
79195
80195
61628
ĐB
546072
113834
553836
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 06, 08 00 01, 02
1 12 15 11
2 26, 27 22(2), 29(2) 20, 26, 28
3 36 31, 34, 3536
4 40, 41 46, 47 41
5 - - 54
6 60, 61(2), 64, 67 60, 66, 67, 69 -
7 71, 72 70, 77 70, 74, 79(2)
8 85 - 86(2), 88, 89
9 93, 95 95 95
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
40, 60 00, 60, 70 20, 700
41, 61(2), 71 31 01, 11, 411
12, 72 22(2) 022
93 - -3
6434 54, 744
85, 95 15, 35, 95 955
06, 26, 36 46, 66 26, 36, 86(2)6
27, 67 47, 67, 77 -7
08 - 28, 888
- 29(2), 69 79(2), 899
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
88
07
64
G.7
630
870
183
G.6
5324
1013
5063
6230
5141
6427
2329
6203
8881
G.5
4785
2867
5730
G.4
56091
00410
66639
79546
67125
48971
17006
90180
14801
83524
27470
76597
58048
33347
01291
65320
36147
22824
30131
00927
74246
G.3
13757
78493
86433
46809
23656
78766
G.2
07611
20410
29735
G.1
30906
76071
94111
ĐB
633890
115341
326684
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 06(2) 01, 07, 09 03
1 10, 11, 13 10 11
2 24, 25 24, 27 20, 24, 27, 29
3 30, 39 30, 33 30, 31, 35
4 4641(2), 47, 48 46, 47
5 57 - 56
6 63 67 64, 66
7 71 70(2), 71 -
8 85, 88 80 81, 83, 84
990, 91, 93 97 91
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
10, 30, 90 10, 30, 70(2), 80 20, 300
11, 71, 91 01, 41(2), 71 11, 31, 81, 911
- - -2
13, 63, 93 33 03, 833
24 24 24, 64, 844
25, 85 - 355
06(2), 46 - 46, 56, 666
57 07, 27, 47, 67, 97 27, 477
88 48 -8
39 09 299
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
42
60
38
G.7
420
453
967
G.6
1928
7375
7257
7786
7901
8139
1776
0958
8112
G.5
4526
7796
8259
G.4
61435
73883
19392
70474
71134
28260
46570
99073
14532
98738
82802
22656
06599
78831
98345
04909
80050
14261
04398
40375
43689
G.3
89924
61128
19069
61657
18510
97449
G.2
51044
62352
78040
G.1
54543
64111
90906
ĐB
237960
074608
747096
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 - 01, 02, 08 06, 09
1 - 11 10, 12
2 20, 24, 26, 28(2) - -
3 34, 35 31, 32, 38, 39 38
4 42, 43, 44 - 40, 45, 49
5 57 52, 53, 56, 57 50, 58, 59
660(2) 60, 69 61, 67
7 70, 74, 75 73 75, 76
8 83 86 89
9 92 96, 9996, 98
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
20, 60(2), 70 60 10, 40, 500
- 01, 11, 31 611
42, 92 02, 32, 52 122
43, 83 53, 73 -3
24, 34, 44, 74 - -4
35, 75 - 45, 755
26 56, 86, 96 06, 76, 966
57 57 677
28(2)08, 38 38, 58, 988
- 39, 69, 99 09, 49, 59, 899
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
57
30
10
G.7
390
565
463
G.6
5911
0210
2435
2707
5497
9816
3002
4739
1764
G.5
2337
9211
7026
G.4
68337
36475
19007
93582
36501
66087
04334
97945
45102
99966
53082
82109
99172
53672
28514
57147
16507
06199
75483
85593
54779
G.3
72163
53302
06104
98282
15133
24372
G.2
71326
85348
04844
G.1
72599
73032
50405
ĐB
705121
609095
757590
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 01, 02, 07 02, 04, 07, 09 02, 05, 07
1 10, 11 11, 16 10, 14
221, 26 - 26
3 34, 35, 37(2) 30, 32 33, 39
4 - 45, 48 44, 47
5 57 - -
6 63 65, 66 63, 64
7 75 72(2) 72, 79
8 82, 87 82(2) 83
9 90, 9995, 9790, 93, 99
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
10, 90 30 10, 900
01, 11, 21 11 -1
02, 82 02, 32, 72(2), 82(2) 02, 722
63 - 33, 63, 83, 933
34 04 14, 44, 644
35, 75 45, 65, 95 055
26 16, 66 266
07, 37(2), 57, 87 07, 97 07, 477
- 48 -8
99 09 39, 79, 999
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
35
73
98
G.7
433
997
678
G.6
5415
1884
1229
7943
4381
1466
3136
8290
6709
G.5
3379
1990
7462
G.4
29581
64358
17331
09711
87588
57989
19091
38525
57123
67283
75494
46206
60341
44375
78455
31802
17834
88563
03134
01972
33909
G.3
34211
02429
47624
68233
34768
65216
G.2
93874
61473
66164
G.1
05037
75488
90662
ĐB
168761
822921
508905
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 - 06 02, 05, 09(2)
1 11(2), 15 - 16
2 29(2)21, 23, 24, 25 -
3 31, 33, 35, 37 33 34(2), 36
4 - 41, 43 -
5 58 - 55
661 66 62(2), 63, 64, 68
7 74, 79 73(2), 75 72, 78
8 81, 84, 88, 89 81, 83, 88 -
9 91 90, 94, 97 90, 98
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
- 90 900
11(2), 31, 61, 81, 9121, 41, 81 -1
- - 02, 62(2), 722
33 23, 33, 43, 73(2), 83 633
74, 84 24, 94 34(2), 644
15, 35 25, 7505, 555
- 06, 66 16, 366
37 97 -7
58, 88 88 68, 78, 988
29(2), 79, 89 - 09(2)9
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
26
14
85
G.7
384
372
859
G.6
8780
6146
7132
9157
5611
4755
1738
7319
3818
G.5
9152
6388
4451
G.4
85331
14171
17163
32153
62970
71269
38560
63781
35947
44930
19864
63958
19682
34340
61985
56310
34561
94536
10539
02194
11556
G.3
92929
57915
09405
41364
44335
94245
G.2
03254
72304
38424
G.1
52214
38530
75359
ĐB
333878
983510
641471
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 - 04, 05 -
1 14, 1510, 11, 14 10, 18, 19
2 26, 29 - 24
3 31, 32 30(2) 35, 36, 38, 39
4 46 40, 47 45
5 52, 53, 54 55, 57, 58 51, 56, 59(2)
6 60, 63, 69 64(2) 61
7 70, 71, 78 7271
8 80, 84 81, 82, 88 85(2)
9 - - 94
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
60, 70, 8010, 30(2), 40 100
31, 71 11, 81 51, 61, 711
32, 52 72, 82 -2
53, 63 - -3
14, 54, 84 04, 14, 64(2) 24, 944
15 05, 55 35, 45, 85(2)5
26, 46 - 36, 566
- 47, 57 -7
78 58, 88 18, 388
29, 69 - 19, 39, 59(2)9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng ThápHồ Chí MinhCà Mau
G.8
81
57
59
G.7
924
230
580
G.6
8492
8125
9296
3716
0110
4432
0628
5509
9518
G.5
7533
4335
2382
G.4
17609
87345
94637
42328
90375
07896
79884
70795
84128
19524
05066
88548
80281
21503
88723
07153
63289
17442
67121
57409
90545
G.3
23282
26143
66923
86790
35833
84867
G.2
52763
43508
90913
G.1
96578
16666
62150
ĐB
153732
349046
213975
0123456789
ĐầuĐồng ThápHồ Chí MinhCà Mau
0 09 03, 08 09(2)
1 - 10, 16 13, 18
2 24, 25, 28 23, 24, 28 21, 23, 28
332, 33, 37 30, 32, 35 33
4 43, 4546, 48 42, 45
5 - 57 50, 53, 59
6 63 66(2) 67
7 75, 78 -75
8 81, 82, 84 81 80, 82, 89
9 92, 96(2) 90, 95 -
Đồng ThápHồ Chí MinhCà MauĐuôi
- 10, 30, 90 50, 800
81 81 211
32, 82, 92 32 42, 822
33, 43, 63 03, 23 13, 23, 33, 533
24, 84 24 -4
25, 45, 75 35, 95 45, 755
96(2) 16, 46, 66(2) -6
37 57 677
28, 78 08, 28, 48 18, 288
09 - 09(2), 59, 899

XSMN thứ 2 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Hồ Chí Minh (đài chính) 2 đài phụ còn lại là Cà Mau & Đồng Tháp.

Thông tin về XSMN thứ 2

Trong thời gian vừa qua trangxoso.com đã triển khai hệ thống máy chủ tốc độ cao để giúp cho những người mua vé số tại Việt Nam có thể trải nghiệm chức năng xem kết quả XSMN T2 một cách nhanh chóng & chính xác nhất.


Để biết được mình có trúng giải từ 1 đến 8 hoặc giải đặc biệt hay không bạn nên theo dõi thường xuyên và cập nhập kết quả tại trang web trangxoso.com. Bên cạnh đó chúng tôi còn tích hợp thêm các tiện ích tra cứu lịch sử các con số, tính xác xuất, tìm kiếm thông tin… và hàng loạt các chức năng khác để hỗ trợ người chơi.

Dữ liệu về các giải thưởng hàng ngày & hàng tuần đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên các máy chủ, việc bạn truy xuất thông tin là hoàn toàn miễn phí & chúng tôi cam kết tính xác thực & đúng đắn của nội dung là 100% & được cập nhập liên từ nguồn thông tin chính thống từ các công ty xổ sổ.

Cơ cấu giải thưởng của KQXS truyền thống miền Nam vào thứ hai được áp dụng cho người tham gia giống như ở XSMN trong đó có 9 giải thưởng & tổng cộng 18 lần xoay cầu tương ứng 18 dãy số.

Giá trị tiền thưởng được quy định như sau:

 • 1 Giải đặc biệt: 2.000.000 vnđ
 • 10 giải nhất: 30.000.000 vnđ
 • 10 giải nhì: 15.000.00 vnđ
 • 20 giải ba: 10.000.000 vnđ
 • 70 giải tư: 3.000.00 vnđ
 • 100 giải năm: 1.000.000 vnđ
 • 300 giải sáu: 400.000 vnđ
 • 1000 giải bảy: 200.000 vnđ
 • 10.000 giải tám: 100.000 vnđ
 • 9 giải phụ của giải đặc biệt: 50.000.000 vnđ
 • 45 giải khuyến khích: 6.000.000 vnđ

Nếu may mắn trúng thưởng bạn có thể đem tờ vé số còn nguyên vẹn tới đại lý xổ số gần nhất để được lãnh thưởng.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT