Chọn tỉnh thành
Xem kết quả từ ngày

Đến ngày

Dãy số cần thống kê

Chọn nhanh
  •  

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số : 53 ngày tính cả ngày về
( 13/07/2018 đến 04/09/2018 )
Điểm gan đến nay là: 2 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 25/09/2022 )