insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
65
61
24
G.7
009
440
370
G.6
6396
4915
6073
4130
3919
8559
9835
8722
8208
G.5
0528
1165
0666
G.4
68768
13962
53198
32252
11159
34552
28968
54452
03967
44313
87289
65011
19240
01446
54031
96249
79234
66795
06616
10440
43842
G.3
52124
13341
98584
18506
58778
68153
G.2
83186
57843
49765
G.1
90465
05761
18707
ĐB
468458
039809
350292
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 09 06, 09 07, 08
1 15 11, 13, 19 16
2 24, 28 - 22, 24
3 - 30 31, 34, 35
4 41 40(2), 43, 46 40, 42, 49
5 52(2), 58, 59 52, 59 53
6 62, 65(2), 68(2) 61(2), 65, 67 65, 66
7 73 - 70, 78
8 86 84, 89 -
9 96, 98 -92, 95
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
- 30, 40(2) 40, 700
41 11, 61(2) 311
52(2), 62 52 22, 42, 922
73 13, 43 533
24 84 24, 344
15, 65(2) 65 35, 65, 955
86, 96 06, 46 16, 666
- 67 077
28, 58, 68(2), 98 - 08, 788
09, 5909, 19, 59, 89 499
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
68
62
93
G.7
478
586
120
G.6
8374
9291
3604
3729
0702
9289
5616
0448
1925
G.5
2449
3854
1870
G.4
76954
40987
77749
48857
06223
47289
38298
73832
26787
08271
37449
48291
42628
93067
53613
96181
25861
23858
11131
39076
52920
G.3
13638
46192
53677
21247
65328
25988
G.2
14131
76023
39817
G.1
89456
59319
09717
ĐB
854430
710609
425740
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 04 02, 09 -
1 - 19 13, 16, 17(2)
2 23 23, 28, 29 20(2), 25, 28
330, 31, 38 32 31
4 49(2) 47, 4940, 48
5 54, 56, 57 54 58
6 68 62, 67 61
7 74, 78 71, 77 70, 76
8 87, 89 86, 87, 89 81, 88
9 91, 92, 98 91 93
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
30 - 20(2), 40, 700
31, 91 71, 91 31, 61, 811
92 02, 32, 62 -2
23 23 13, 933
04, 54, 74 54 -4
- - 255
56 86 16, 766
57, 87 47, 67, 77, 87 17(2)7
38, 68, 78, 98 28 28, 48, 58, 888
49(2), 8909, 19, 29, 49, 89 -9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
00
56
79
G.7
465
958
169
G.6
1820
0974
1725
9909
7319
1272
2577
6018
3090
G.5
1996
9786
7384
G.4
33449
54063
32743
52603
39827
55559
35288
79284
77869
56890
40385
34286
61977
99029
05968
23324
01261
45513
90511
01711
43711
G.3
78874
67427
63570
30827
50037
22652
G.2
16422
00183
54961
G.1
39714
85205
08226
ĐB
496201
024603
981141
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 00, 01, 0303, 05, 09 -
1 14 19 11(3), 13, 18
2 20, 22, 25, 27(2) 27, 29 24, 26
3 - - 37
4 43, 49 -41
5 59 56, 58 52
6 63, 65 69 61(2), 68, 69
7 74(2) 70, 72, 77 77, 79
8 88 83, 84, 85, 86(2) 84
9 96 90 90
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
00, 20 70, 90 900
01 - 11(3), 41, 61(2)1
22 72 522
03, 43, 6303, 83 133
14, 74(2) 84 24, 844
25, 65 05, 85 -5
96 56, 86(2) 266
27(2) 27, 77 37, 777
88 58 18, 688
49, 59 09, 19, 29, 69 69, 799
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
46
64
25
G.7
859
688
310
G.6
2217
2767
2955
9860
6016
5855
6732
2068
8168
G.5
9544
4553
0866
G.4
23691
44883
33670
70404
91023
92338
08273
51230
49964
35866
06219
68829
65810
68734
44390
45402
95194
91230
67685
19220
29191
G.3
88179
65177
29688
99775
21692
86756
G.2
35258
51130
57138
G.1
48535
64759
74862
ĐB
318678
496955
090196
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 04 - 02
1 17 10, 16, 19 10
2 23 29 20, 25
3 35, 38 30(2), 34 30, 32, 38
4 44, 46 - -
5 55, 58, 59 53, 55(2), 59 56
6 67 60, 64(2), 66 62, 66, 68(2)
7 70, 73, 77, 78, 79 75 -
8 83 88(2) 85
9 91 - 90, 91, 92, 94, 96
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
70 10, 30(2), 60 10, 20, 30, 900
91 - 911
- - 02, 32, 62, 922
23, 73, 83 53 -3
04, 44 34, 64(2) 944
35, 5555(2), 75 25, 855
46 16, 66 56, 66, 966
17, 67, 77 - -7
38, 58, 78 88(2) 38, 68(2)8
59, 79 19, 29, 59 -9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
55
90
72
G.7
018
496
273
G.6
6971
2556
5387
4072
9438
3865
1103
6376
0857
G.5
4300
2218
6414
G.4
91260
17367
58513
95682
61806
51211
83433
35939
41884
85754
74009
37024
27378
00661
45301
10149
48496
75111
70947
53463
42190
G.3
51845
47409
47092
32139
05222
16879
G.2
57446
95356
03676
G.1
04877
34903
76912
ĐB
922096
029325
753990
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 00, 06, 09 03, 09 01, 03
1 11, 13, 18 18 11, 12, 14
2 - 24, 25 22
3 33 38, 39(2) -
4 45, 46 - 47, 49
5 55, 56 54, 56 57
6 60, 67 61, 65 63
7 71, 77 72, 78 72, 73, 76(2), 79
8 82, 87 84 -
996 90, 92, 9690(2), 96
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
00, 60 9090(2)0
11, 71 61 01, 111
82 72, 92 12, 22, 722
13, 33 03 03, 63, 733
- 24, 54, 84 144
45, 5525, 65 -5
06, 46, 56, 96 56, 96 76(2), 966
67, 77, 87 - 47, 577
18 18, 38, 78 -8
09 09, 39(2) 49, 799
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
22
19
60
G.7
087
081
884
G.6
2268
1107
7190
5325
5477
9921
7017
5641
4752
G.5
9515
7688
6192
G.4
51131
67189
03341
34872
11314
62960
00370
67586
37363
39258
65127
69312
06967
68593
77380
83819
56467
85775
39891
51387
01304
G.3
77908
36285
13453
14230
04702
28048
G.2
81933
63701
93379
G.1
59217
50893
74217
ĐB
386539
073529
414977
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 07, 08 01 02, 04
1 14, 15, 17 12, 19 17(2), 19
2 22 21, 25, 27, 29 -
3 31, 33, 39 30 -
4 41 - 41, 48
5 - 53, 58 52
6 60, 68 63, 67 60, 67
7 70, 72 77 75, 77, 79
8 85, 87, 89 81, 86, 88 80, 84, 87
9 90 93(2) 91, 92
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
60, 70, 90 30 60, 800
31, 41 01, 21, 81 41, 911
22, 72 12 02, 52, 922
33 53, 63, 93(2) -3
14 - 04, 844
15, 85 25 755
- 86 -6
07, 17, 87 27, 67, 77 17(2), 67, 77, 877
08, 68 58, 88 488
39, 89 19, 29 19, 799
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
20
59
42
G.7
187
719
404
G.6
3187
5183
9467
4960
9936
9756
5155
6358
9981
G.5
9607
9682
2894
G.4
96082
67208
58278
34992
79416
91196
45569
43768
29136
65743
09750
74241
64976
17746
08337
85015
82666
69396
88172
79799
33635
G.3
61046
35220
47555
46520
58519
10291
G.2
28427
62038
45999
G.1
86019
67320
86845
ĐB
960202
986122
505205
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
002, 07, 08 - 04, 05
1 16, 19 19 15, 19
2 20(2), 27 20(2), 22 -
3 - 36(2), 38 35, 37
4 46 41, 43, 46 42, 45
5 - 50, 55, 56, 59 55, 58
6 67, 69 60, 68 66
7 78 76 72
8 82, 83, 87(2) 82 81
9 92, 96 - 91, 94, 96, 99(2)
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
20(2) 20(2), 50, 60 -0
- 41 81, 911
02, 82, 9222, 82 42, 722
83 43 -3
- - 04, 944
- 5505, 15, 35, 45, 555
16, 46, 96 36(2), 46, 56, 76 66, 966
07, 27, 67, 87(2) - 377
08, 78 38, 68 588
19, 69 19, 59 19, 99(2)9

ket-qua-xo-so-mien-nam-thu-4
XSMN thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ. tt

Giới thiệu XSMN thứ 4 của hixoso.com

Chúng tôi biết rằng số lượng người chơi đang săn đón & chờ đợi để biết được kết quả XSMN T4 trong tuần là rất lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng internet tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại khá phát triển với đường truyền tốc độ cao.

Tuy nhiên sau khi đội ngũ nhân viên của hixoso.com sau khi trải nghiệm các chức năng của một số đơn vị khác thì nhận thấy rằng cách mà họ đang triển khai tính năng xem KQXS có giao diện không thật sự trực quan & thuật toán xử lý chưa được tối ưu.

Nắm rõ được những điểm mạnh và điểm yếu, chúng tôi đã dày công nghiên cứu & trải qua nhiều thử nghiệm để cuối cùng hoàn thành hixoso.com với phiên bản web app đi kèm với phát triển ứng dụng trên CH-Play & Apple Store.

Chúng tôi đặt mục tiêu nó sẽ trở thành một trong những ứng dụng dò vé số hàng đầu tại Việt Nam với nhiều tiện ích đi kèm khác bao gồm thống kê, tính toán xác suất, soi cầu… tạo nên xu hướng mới trong ngành xổ số.

Kể từ bây giờ, kết quả xổ số Miền Nam thứ tư sẽ được chúng tôi ghi lại trên hệ thống dữ liệu đám mây, vì vậy bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ các con số đã về của ngày hôm qua, tuần trước hoặc bất kỳ khung thời gian nào chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Các công ty xổ số Miền Nam có cơ cấu giải thưởng hoàn toàn giống nhau bao gồm 9 giải thưởng chính & 2 giải phụ, tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng. Bạn có thể tham gia XSMN ngày hôm nay bằng cách mua ve số tại hệ thống đại lý phân phối.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT