insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
62
60
35
G.7
758
775
589
G.6
7166
7940
3409
0369
2128
2895
6612
2630
6165
G.5
3379
7648
1639
G.4
45901
82382
71048
58602
87408
49038
17039
54288
14887
79688
81084
33932
00358
28538
75506
73021
48071
03403
44572
43473
97542
G.3
46793
09625
26308
45568
19574
14769
G.2
61629
08199
77514
G.1
61245
39434
39763
ĐB
503155
812555
443863
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01, 02, 08, 09 08 03, 06
1 - - 12, 14
2 25, 29 28 21
3 38, 39 32, 34, 38 30, 35, 39
4 40, 45, 48 48 42
555, 5855, 58 -
6 62, 66 60, 68, 6963(2), 65, 69
7 79 75 71, 72, 73, 74
8 82 84, 87, 88(2) 89
9 93 95, 99 -
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
40 60 300
01 - 21, 711
02, 62, 82 32 12, 42, 722
93 - 03, 63(2), 733
- 34, 84 14, 744
25, 45, 5555, 75, 95 35, 655
66 - 066
- 87 -7
08, 38, 48, 58 08, 28, 38, 48, 58, 68, 88(2) -8
09, 29, 39, 79 69, 99 39, 69, 899
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
02
91
62
G.7
446
602
956
G.6
6504
8229
6711
5026
4135
9441
7300
9745
5601
G.5
9999
4553
5426
G.4
85865
03801
16439
35682
79883
09634
03238
21724
77315
57742
19134
46998
61038
23583
81512
54424
49231
20216
93953
86189
30739
G.3
87003
09850
26623
37179
47208
33060
G.2
47438
20196
23157
G.1
70802
49155
04216
ĐB
422435
093630
621463
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01, 02(2), 03, 04 02 00, 01, 08
1 11 15 12, 16(2)
2 29 23, 24, 26 24, 26
3 34, 35, 38(2), 3930, 34, 35, 38 31, 39
4 46 41, 42 45
5 50 53, 55 53, 56, 57
6 65 - 60, 62, 63
7 - 79 -
8 82, 83 83 89
9 99 91, 96, 98 -
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
5030 00, 600
01, 11 41, 91 01, 311
02(2), 82 02, 42 12, 622
03, 83 23, 53, 83 53, 633
04, 34 24, 34 244
35, 65 15, 35, 55 455
46 26, 96 16(2), 26, 566
- - 577
38(2) 38, 98 088
29, 39, 99 79 39, 899
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
11
76
84
G.7
336
487
911
G.6
5776
2717
3993
6320
7043
8969
7656
3043
4684
G.5
2975
5679
5518
G.4
08041
46831
94498
15305
73907
60354
11098
22070
84331
01613
37744
44919
89493
50018
67388
19391
44611
03930
46422
37437
07068
G.3
90555
36288
94388
94761
58132
39572
G.2
89142
80183
70968
G.1
48742
05698
22477
ĐB
860270
621632
775693
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 05, 07 - -
1 11, 17 13, 18, 19 11(2), 18
2 - 20 22
3 31, 36 31, 32 30, 32, 37
4 41, 42(2) 43, 44 43
5 54, 55 - 56
6 - 61, 69 68(2)
770, 75, 76 70, 76, 79 72, 77
8 88 83, 87, 88 84(2), 88
9 93, 98(2) 93, 98 91, 93
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
70 20, 70 300
11, 31, 41 31, 61 11(2), 911
42(2)32 22, 32, 722
93 13, 43, 83, 93 43, 933
54 44 84(2)4
05, 55, 75 - -5
36, 76 76 566
07, 17 87 37, 777
88, 98(2) 18, 88, 98 18, 68(2), 888
- 19, 69, 79 -9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
02
16
12
G.7
093
099
410
G.6
8825
9135
2453
7832
5274
0576
9385
7294
0449
G.5
6492
5372
3662
G.4
15628
93019
25311
14890
12730
89072
17110
22105
76317
21582
68808
83362
55235
95520
61348
00418
22735
98782
07140
75562
17819
G.3
77989
71783
52441
06900
70129
94501
G.2
00778
89601
73487
G.1
42159
01647
88555
ĐB
019035
881675
526283
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 02 00, 01, 05, 08 01
1 10, 11, 19 16, 17 10, 12, 18, 19
2 25, 28 20 29
3 30, 35(2) 32, 35 35
4 - 41, 47 40, 48, 49
5 53, 59 - 55
6 - 62 62(2)
7 72, 78 72, 74, 75, 76 -
8 83, 89 82 82, 83, 85, 87
9 90, 92, 93 99 94
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
10, 30, 90 00, 20 10, 400
11 01, 41 011
02, 72, 92 32, 62, 72, 82 12, 62(2), 822
53, 83, 93 -833
- 74 944
25, 35(2) 05, 35, 75 35, 55, 855
- 16, 76 -6
- 17, 47 877
28, 78 08 18, 488
19, 59, 89 99 19, 29, 499
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
98
79
22
G.7
885
191
039
G.6
9587
1850
5055
5878
1199
0536
7947
3785
1643
G.5
9823
8408
5941
G.4
20734
52604
95536
57305
10612
28827
35656
03410
41369
61663
69931
60906
32909
78985
46039
87815
91402
85356
22052
69603
14450
G.3
17748
02609
47075
65238
09351
89323
G.2
33119
79873
65510
G.1
13496
38239
04858
ĐB
172727
268814
274038
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 04, 05, 09 06, 08, 09 02, 03
1 12, 19 10, 14 10, 15
2 23, 27(2) - 22, 23
3 34, 36 31, 36, 38, 3938, 39(2)
4 48 - 41, 43, 47
5 50, 55, 56 - 50, 51, 52, 56, 58
6 - 63, 69 -
7 - 73, 75, 78, 79 -
8 85, 87 85 85
9 96, 98 91, 99 -
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
50 10 10, 500
- 31, 91 41, 511
12 - 02, 22, 522
23 63, 73 03, 23, 433
04, 3414 -4
05, 55, 85 75, 85 15, 855
36, 56, 96 06, 36 566
27(2), 87 - 477
48, 98 08, 38, 7838, 588
09, 19 09, 39, 69, 79, 99 39(2)9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
66
67
95
G.7
055
611
185
G.6
6846
5029
7096
9446
5081
5953
4660
6232
3826
G.5
8189
4265
0624
G.4
53459
46250
03096
89496
80516
49081
01218
64957
06230
87270
54380
95930
65641
50525
43160
90690
35776
73139
53219
84866
44872
G.3
71532
16806
69097
57193
27270
42817
G.2
13958
00313
16828
G.1
86521
00512
57689
ĐB
669266
260250
292543
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 06 - -
1 16, 18 11, 12, 13 17, 19
2 21, 29 25 24, 26, 28
3 32 30(2) 32, 39
4 46 41, 4643
5 50, 55, 58, 5950, 53, 57 -
666(2) 65, 67 60(2), 66
7 - 70 70, 72, 76
8 81, 89 80, 81 85, 89
9 96(3) 93, 97 90, 95
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
50 30(2), 50, 70, 80 60(2), 70, 900
21, 81 11, 41, 81 -1
32 12 32, 722
- 13, 53, 93433
- - 244
55 25, 65 85, 955
06, 16, 46, 66(2), 96(3) 46 26, 66, 766
- 57, 67, 97 177
18, 58 - 288
29, 59, 89 - 19, 39, 899
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
55
18
24
G.7
255
592
247
G.6
4975
0023
1958
1100
8513
8275
6791
6067
3549
G.5
8538
4213
1377
G.4
76066
85410
04078
88552
76067
27289
84130
83322
91899
28595
36870
34654
40684
14990
91735
87943
64219
60054
47957
64572
30031
G.3
67208
80491
64778
48135
87880
33147
G.2
97092
34963
83626
G.1
55356
29563
65033
ĐB
074509
277451
653314
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 08, 09 00 -
1 10 13(2), 1814, 19
2 23 22 24, 26
3 30, 38 35 31, 33, 35
4 - - 43, 47(2), 49
5 52, 55(2), 56, 5851, 54 54, 57
6 66, 67 63(2) 67
7 75, 78 70, 75, 78 72, 77
8 89 84 80
9 91, 92 90, 92, 95, 99 91
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
10, 30 00, 70, 90 800
9151 31, 911
52, 92 22, 92 722
23 13(2), 63(2) 33, 433
- 54, 8414, 24, 544
55(2), 75 35, 75, 95 355
56, 66 - 266
67 - 47(2), 57, 67, 777
08, 38, 58, 78 18, 78 -8
09, 89 99 19, 499

XSMN thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ. tt

Giới thiệu XSMN thứ 4 của trangxoso.com

Chúng tôi biết rằng số lượng người chơi đang săn đón & chờ đợi để biết được kết quả XSMN T4 trong tuần là rất lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng internet tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại khá phát triển với đường truyền tốc độ cao.

Tuy nhiên sau khi đội ngũ nhân viên của trangxoso.com sau khi trải nghiệm các chức năng của một số đơn vị khác thì nhận thấy rằng cách mà họ đang triển khai tính năng xem KQXS có giao diện không thật sự trực quan & thuật toán xử lý chưa được tối ưu.

File not found!

Nắm rõ được những điểm mạnh và điểm yếu, chúng tôi đã dày công nghiên cứu & trải qua nhiều thử nghiệm để cuối cùng hoàn thành trangxoso.com với phiên bản web app đi kèm với phát triển ứng dụng trên CH-Play & Apple Store.

Chúng tôi đặt mục tiêu nó sẽ trở thành một trong những ứng dụng dò vé số hàng đầu tại Việt Nam với nhiều tiện ích đi kèm khác bao gồm thống kê, tính toán xác suất, soi cầu… tạo nên xu hướng mới trong ngành xổ số.

Kể từ bây giờ, kết quả xổ số Miền Nam thứ tư sẽ được chúng tôi ghi lại trên hệ thống dữ liệu đám mây, vì vậy bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ các con số đã về của ngày hôm qua, tuần trước hoặc bất kỳ khung thời gian nào chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Các công ty xổ số Miền Nam có cơ cấu giải thưởng hoàn toàn giống nhau bao gồm 9 giải thưởng chính & 2 giải phụ, tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng. Bạn có thể tham gia XSMN ngày hôm nay bằng cách mua ve số tại hệ thống đại lý phân phối.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT