insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
91
38
83
G.7
919
352
803
G.6
5006
4701
7159
9886
9061
5350
2915
9757
0435
G.5
5217
0679
5126
G.4
89859
65699
62607
14478
08067
93880
01918
56401
79336
82352
35579
84848
80813
06543
00668
66990
36948
38646
58570
04407
97637
G.3
39341
17128
34956
97110
04003
99122
G.2
61404
49861
08622
G.1
31151
38436
72092
ĐB
379867
510899
496694
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01, 04, 06, 07 01 03(2), 07
1 17, 18, 19 10, 13 15
2 28 - 22(2), 26
3 - 36(2), 38 35, 37
4 41 43, 48 46, 48
5 51, 59(2) 50, 52(2), 56 57
667(2) 61(2) 68
7 78 79(2) 70
8 80 86 83
9 91, 9999 90, 92, 94
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
80 10, 50 70, 900
01, 41, 51, 91 01, 61(2) -1
- 52(2) 22(2), 922
- 13, 43 03(2), 833
04 -944
- - 15, 355
06 36(2), 56, 86 26, 466
07, 17, 67(2) - 07, 37, 577
18, 28, 78 38, 48 48, 688
19, 59(2), 99 79(2), 99 -9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
04
87
93
G.7
521
524
023
G.6
1525
3803
8549
6502
6471
2399
9857
4322
4014
G.5
6313
4018
4213
G.4
61503
44861
35254
82602
92038
51487
19102
17759
33333
58249
63792
94274
13367
98564
13098
48817
38637
03096
99991
03673
18861
G.3
32842
50220
56820
33486
77412
14337
G.2
65484
55280
99101
G.1
56978
02287
19261
ĐB
890591
465465
113420
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 02(2), 03(2), 04 02 01
1 13 18 12, 13, 14, 17
2 20, 21, 25 20, 2420, 22, 23
3 38 33 37(2)
4 42, 49 49 -
5 54 59 57
6 61 64, 65, 67 61(2)
7 78 71, 74 73
8 84, 87 80, 86, 87(2) -
991 92, 99 91, 93, 96, 98
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
20 20, 80200
21, 61, 91 71 01, 61(2), 911
02(2), 42 02, 92 12, 222
03(2), 13 33 13, 23, 73, 933
04, 54, 84 24, 64, 74 144
2565 -5
- 86 966
87 67, 87(2) 17, 37(2), 577
38, 78 18 988
49 49, 59, 99 -9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
65
79
60
G.7
875
091
216
G.6
9321
3914
5071
0571
4234
7095
7316
2508
9036
G.5
1775
1180
9432
G.4
35122
17537
53079
84764
12174
77218
61687
56543
73775
45260
74263
65025
24476
20556
77007
51519
79566
53033
86070
14520
60990
G.3
76804
61991
27291
14124
74935
44651
G.2
36787
32682
92186
G.1
76731
93343
26156
ĐB
404158
735161
916741
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 04 - 07, 08
1 14, 18 - 16(2), 19
2 21, 22 24, 25 20
3 31, 37 34 32, 33, 35, 36
4 - 43(2)41
558 56 51, 56
6 64, 65 60, 61, 63 60, 66
7 71, 74, 75(2), 79 71, 75, 76, 79 70
8 87(2) 80, 82 86
9 91 91(2), 95 90
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
- 60, 80 20, 60, 70, 900
21, 31, 71, 9161, 71, 91(2)41, 511
22 82 322
- 43(2), 63 333
04, 14, 64, 74 24, 34 -4
65, 75(2) 25, 75, 95 355
- 56, 76 16(2), 36, 56, 66, 866
37, 87(2) - 077
18, 58 - 088
79 79 199
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
29
59
89
G.7
185
306
687
G.6
9415
0549
2173
8502
2937
3265
4059
0478
7228
G.5
8687
1628
8188
G.4
19110
72525
53940
43670
00483
49573
63501
37602
74949
81961
04531
77965
95542
93161
74527
10867
43170
79005
66974
50972
57308
G.3
83359
77322
88250
20666
84935
09304
G.2
67694
08998
80310
G.1
09376
84514
73595
ĐB
385385
472192
286126
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01 02(2), 06 04, 05, 08
1 10, 15 14 10
2 22, 25, 29 2826, 27, 28
3 - 31, 37 35
4 40, 49 42, 49 -
5 59 50, 59 59
6 - 61(2), 65(2), 66 67
7 70, 73(2), 76 - 70, 72, 74, 78
8 83, 85(2), 87 - 87, 88, 89
9 9492, 98 95
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
10, 40, 70 50 10, 700
01 31, 61(2) -1
22 02(2), 42, 92 722
73(2), 83 - -3
94 14 04, 744
15, 25, 85(2) 65(2) 05, 35, 955
76 06, 66266
87 37 27, 67, 877
- 28, 98 08, 28, 78, 888
29, 49, 59 49, 59 59, 899
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
60
69
52
G.7
501
123
981
G.6
8980
3618
5242
4594
8622
5321
9093
9981
6668
G.5
3292
4556
7286
G.4
18847
36883
72642
87425
32012
76552
54486
46116
24845
99987
47546
32500
37024
15084
81004
29410
38497
64170
69639
60030
21370
G.3
80065
66128
38513
05181
22044
42794
G.2
62377
24963
69451
G.1
06781
90954
32468
ĐB
731066
874314
169898
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01 00 04
1 12, 18 13, 14, 16 10
2 25, 28 21, 22, 23, 24 -
3 - - 30, 39
4 42(2), 47 45, 46 44
5 52 54, 56 51, 52
6 60, 65, 66 63, 69 68(2)
7 77 - 70(2)
8 80, 81, 83, 86 81, 84, 87 81(2), 86
9 92 94 93, 94, 97, 98
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
60, 80 00 10, 30, 70(2)0
01, 81 21, 81 51, 81(2)1
12, 42(2), 52, 92 22 522
83 13, 23, 63 933
-14, 24, 54, 84, 94 04, 44, 944
25, 65 45 -5
66, 86 16, 46, 56 866
47, 77 87 977
18, 28 - 68(2), 988
- 69 399
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
76
45
39
G.7
994
760
513
G.6
8660
2388
8716
8223
0781
2912
8108
8183
0642
G.5
6801
1202
9743
G.4
01328
69346
52940
94393
14330
30575
98924
90349
43781
30130
57200
24499
59641
78719
31769
82518
08217
32496
00894
76023
83340
G.3
91666
72801
23853
12282
55263
81493
G.2
72350
77806
51928
G.1
10095
71453
95039
ĐB
437472
882249
770121
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01(2) 00, 02, 06 08
1 16 12, 19 13, 17, 18
2 24, 28 2321, 23, 28
3 30 30 39(2)
4 40, 46 41, 45, 49(2) 40, 42, 43
5 50 53(2) -
6 60, 66 60 63, 69
772, 75, 76 - -
8 88 81(2), 82 83
9 93, 94, 95 99 93, 94, 96
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
30, 40, 50, 60 00, 30, 60 400
01(2) 41, 81(2)211
72 02, 12, 82 422
93 23, 53(2) 13, 23, 43, 63, 83, 933
24, 94 - 944
75, 95 45 -5
16, 46, 66, 76 06 966
- - 177
28, 88 - 08, 18, 288
- 19, 49(2), 99 39(2), 699
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
10
95
48
G.7
009
420
912
G.6
1377
3193
2459
0780
3552
5850
9983
0824
6815
G.5
0277
1087
6921
G.4
00896
10947
47850
83503
38605
91462
35109
66419
12220
09240
33580
45122
52954
72243
01735
87839
99104
32032
01676
47141
17675
G.3
30547
56185
04686
90777
72158
25375
G.2
53115
01996
47339
G.1
43531
99947
48089
ĐB
760675
228641
511318
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 03, 05, 09(2) - 04
1 10, 15 19 12, 15, 18
2 - 20(2), 22 21, 24
3 31 - 32, 35, 39(2)
4 47(2) 40, 41, 43, 47 41, 48
5 50, 59 50, 52, 54 58
6 62 - -
775, 77(2) 77 75(2), 76
8 85 80(2), 86, 87 83, 89
9 93, 96 95, 96 -
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
10, 50 20(2), 40, 50, 80(2) -0
3141 21, 411
62 22, 52 12, 322
03, 93 43 833
- 54 04, 244
05, 15, 75, 85 95 15, 35, 75(2)5
96 86, 96 766
47(2), 77(2) 47, 77, 87 -7
- -18, 48, 588
09(2), 59 19 39(2), 899

ket-qua-xo-so-mien-nam-thu-4
XSMN thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ. tt

Giới thiệu XSMN thứ 4 của hixoso.com

Chúng tôi biết rằng số lượng người chơi đang săn đón & chờ đợi để biết được kết quả XSMN T4 trong tuần là rất lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng internet tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại khá phát triển với đường truyền tốc độ cao.

Tuy nhiên sau khi đội ngũ nhân viên của hixoso.com sau khi trải nghiệm các chức năng của một số đơn vị khác thì nhận thấy rằng cách mà họ đang triển khai tính năng xem KQXS có giao diện không thật sự trực quan & thuật toán xử lý chưa được tối ưu.

Nắm rõ được những điểm mạnh và điểm yếu, chúng tôi đã dày công nghiên cứu & trải qua nhiều thử nghiệm để cuối cùng hoàn thành hixoso.com với phiên bản web app đi kèm với phát triển ứng dụng trên CH-Play & Apple Store.

Chúng tôi đặt mục tiêu nó sẽ trở thành một trong những ứng dụng dò vé số hàng đầu tại Việt Nam với nhiều tiện ích đi kèm khác bao gồm thống kê, tính toán xác suất, soi cầu… tạo nên xu hướng mới trong ngành xổ số.

Kể từ bây giờ, kết quả xổ số Miền Nam thứ tư sẽ được chúng tôi ghi lại trên hệ thống dữ liệu đám mây, vì vậy bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ các con số đã về của ngày hôm qua, tuần trước hoặc bất kỳ khung thời gian nào chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Các công ty xổ số Miền Nam có cơ cấu giải thưởng hoàn toàn giống nhau bao gồm 9 giải thưởng chính & 2 giải phụ, tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng. Bạn có thể tham gia XSMN ngày hôm nay bằng cách mua ve số tại hệ thống đại lý phân phối.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT