insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
51
39
64
G.7
349
057
644
G.6
4406
0438
8271
4897
3600
6720
1244
6733
8516
G.5
0110
0597
5424
G.4
88354
00554
15125
57506
72643
94654
92957
14549
71665
17876
45620
46213
51120
32128
56957
65820
63895
01399
63697
37257
50979
G.3
60396
78168
94858
13091
18132
36574
G.2
45954
23731
47619
G.1
32727
49236
71254
ĐB
535337
767861
166893
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 06(2) 00 -
1 10 13 16, 19
2 25, 27 20(3), 28 20, 24
337, 38 31, 36, 39 32, 33
4 43, 49 49 44(2)
5 51, 54(4), 57 57, 58 54, 57(2)
6 6861, 65 64
7 71 76 74, 79
8 - - -
9 96 91, 97(2)93, 95, 97, 99
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
10 00, 20(3) 200
51, 71 31, 61, 91 -1
- - 322
43 13 33, 933
54(4) - 24, 44(2), 54, 64, 744
25 65 955
06(2), 96 36, 76 166
27, 37, 57 57, 97(2) 57(2), 977
38, 68 28, 58 -8
49 39, 49 19, 79, 999
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
87
98
62
G.7
677
251
274
G.6
3687
4185
1837
9278
7484
6254
3796
7432
4024
G.5
6633
5806
9086
G.4
50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964
04417
27545
03072
36759
24537
31225
27279
14507
12485
91103
70216
57291
11771
25836
G.3
82728
55184
16133
73406
69058
99727
G.2
38994
33698
98928
G.1
34841
93971
77386
ĐB
074787
196370
827568
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 02 06(2) 03, 07
1 - 17 16
2 28 25 24, 27, 28
3 33(2), 37 33, 37 32, 36
4 41, 46 45 -
5 53 51, 54, 59 58
6 64(2) - 62, 68
7 77, 7870, 71, 72, 78, 79 71, 74
8 84, 85, 87(3) 84 85, 86(2)
9 94 98(2) 91, 96
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
-70 -0
41 51, 71 71, 911
02 72 32, 622
33(2), 53 33 033
64(2), 84, 94 54, 84 24, 744
85 25, 45 855
46 06(2) 16, 36, 86(2), 966
37, 77, 87(3) 17, 37 07, 277
28, 78 78, 98(2) 28, 58, 688
- 59, 79 -9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
73
69
16
G.7
634
161
880
G.6
7124
6359
5855
7761
9424
8035
6335
3847
7244
G.5
5037
6183
0672
G.4
23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217
61562
76152
14916
70692
37372
84383
20086
88829
03930
33412
51828
15840
00578
71049
G.3
74431
53884
07163
00306
08874
65583
G.2
71009
57945
54460
G.1
65056
75236
26825
ĐB
329332
433986
079202
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 04, 09 0602
1 17 16 12, 16
2 21, 24 24 25, 28, 29
3 31, 32, 34, 37 35, 36 30, 35
4 41, 46 45 40, 44, 47, 49
5 55, 56, 59 52 -
6 - 61(2), 62, 63, 69 60
7 73 72 72, 74, 78
8 84, 87 83(2), 86(2) 80, 83
9 95 92 -
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
- - 30, 40, 60, 800
21, 31, 41 61(2) -1
32 52, 62, 72, 9202, 12, 722
73 63, 83(2) 833
04, 24, 34, 84 24 44, 744
55, 95 35, 45 25, 355
46, 56 06, 16, 36, 86(2) 166
17, 37, 87 - 477
- - 28, 788
09, 59 69 29, 499
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
79
91
02
G.7
237
021
102
G.6
5361
5656
0507
6137
1321
8035
1163
7825
0964
G.5
2371
2410
7657
G.4
00186
58479
95088
51516
60029
65650
00212
22392
47215
10812
03837
62631
66492
01900
95718
63324
19816
85492
86843
12013
66155
G.3
36572
29394
15935
46964
02459
20402
G.2
85868
85794
64404
G.1
39718
96790
53722
ĐB
994136
942349
329272
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 07 00 02(3), 04
1 12, 16, 18 10, 12, 15 13, 16, 18
2 29 21(2) 22, 24, 25
336, 37 31, 35(2), 37(2) -
4 -49 43
5 50, 56 - 55, 57, 59
6 61, 68 64 63, 64
7 71, 72, 79(2) -72
8 86, 88 - -
9 94 90, 91, 92(2), 94 92
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
50 00, 10, 90 -0
61, 71 21(2), 31, 91 -1
12, 72 12, 92(2) 02(3), 22, 72, 922
- - 13, 43, 633
94 64, 94 04, 24, 644
- 15, 35(2) 25, 555
16, 36, 56, 86 - 166
07, 37 37(2) 577
18, 68, 88 - 188
29, 79(2)49 599
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
69
22
66
G.7
310
166
793
G.6
5216
7358
5047
4416
1705
8384
8739
8926
9825
G.5
7138
0953
8699
G.4
17799
75914
12163
94355
47245
92104
71638
07174
74175
44555
61135
72898
79420
56825
04052
55564
27104
25813
29335
40748
80445
G.3
75761
66830
88269
65764
44812
44665
G.2
96831
74534
58669
G.1
18910
90799
45978
ĐB
812788
962328
858546
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 04 05 04
1 10(2), 14, 16 16 12, 13
2 - 20, 22, 25, 28 25, 26
3 30, 31, 38(2) 34, 35 35, 39
4 45, 47 - 45, 46, 48
5 55, 58 53, 55 52
6 61, 63, 69 64, 66, 69 64, 65, 66, 69
7 - 74, 75 78
888 84 -
9 99 98, 99 93, 99
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
10(2), 30 20 -0
31, 61 - -1
- 22 12, 522
63 53 13, 933
04, 14 34, 64, 74, 84 04, 644
45, 55 05, 25, 35, 55, 75 25, 35, 45, 655
16 16, 66 26, 46, 666
47 - -7
38(2), 58, 8828, 98 48, 788
69, 99 69, 99 39, 69, 999
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
16
52
86
G.7
930
534
793
G.6
3173
6756
2548
6362
9086
0188
5480
1559
0147
G.5
2581
1583
4915
G.4
34746
42846
40777
50743
90673
71917
68486
23843
27182
54446
84038
32342
23424
87731
05975
23611
11753
52652
35000
05557
58421
G.3
71361
70788
29021
25458
68813
01260
G.2
00067
42679
50223
G.1
11983
74802
97614
ĐB
231303
245338
229524
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
003 02 00
1 16, 17 - 11, 13, 14, 15
2 - 21, 24 21, 23, 24
3 30 31, 34, 38(2) -
4 43, 46(2), 48 42, 43, 46 47
5 56 52, 58 52, 53, 57, 59
6 61, 67 62 60
7 73(2), 77 79 75
8 81, 83, 86, 88 82, 83, 86, 88 80, 86
9 - - 93
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
30 - 00, 60, 800
61, 81 21, 31 11, 211
- 02, 42, 52, 62, 82 522
03, 43, 73(2), 83 43, 83 13, 23, 53, 933
- 24, 34 14, 244
- - 15, 755
16, 46(2), 56, 86 46, 86 866
17, 67, 77 - 47, 577
48, 8838(2), 58, 88 -8
- 79 599
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
65
00
69
G.7
190
332
370
G.6
1887
7002
0838
8968
6044
5432
3614
7096
2778
G.5
0815
8280
1766
G.4
09915
48014
82650
88000
72707
23624
21922
60099
53777
42015
74186
64103
60326
22827
04302
00160
45832
00093
77299
34141
53512
G.3
79939
58454
83263
49478
26554
28626
G.2
27941
14125
59327
G.1
78632
06280
65052
ĐB
485583
757383
481340
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 00, 02, 07 00, 03 02
1 14, 15(2) 15 12, 14
2 22, 24 25, 26, 27 26, 27
3 32, 38, 39 32(2) 32
4 41 4440, 41
5 50, 54 - 52, 54
6 65 63, 68 60, 66, 69
7 - 77, 78 70, 78
883, 87 80(2), 83, 86 -
9 90 99 93, 96, 99
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
00, 50, 90 00, 80(2)40, 60, 700
41 - 411
02, 22, 32 32(2) 02, 12, 32, 522
83 03, 63, 83 933
14, 24, 54 44 14, 544
15(2), 65 15, 25 -5
- 26, 86 26, 66, 966
07, 87 27, 77 277
38 68, 78 788
39 99 69, 999

ket-qua-xo-so-mien-nam-thu-4
XSMN thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ. tt

Giới thiệu XSMN thứ 4 của hixoso.com

Chúng tôi biết rằng số lượng người chơi đang săn đón & chờ đợi để biết được kết quả XSMN T4 trong tuần là rất lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng internet tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại khá phát triển với đường truyền tốc độ cao.

Tuy nhiên sau khi đội ngũ nhân viên của hixoso.com sau khi trải nghiệm các chức năng của một số đơn vị khác thì nhận thấy rằng cách mà họ đang triển khai tính năng xem KQXS có giao diện không thật sự trực quan & thuật toán xử lý chưa được tối ưu.

Nắm rõ được những điểm mạnh và điểm yếu, chúng tôi đã dày công nghiên cứu & trải qua nhiều thử nghiệm để cuối cùng hoàn thành hixoso.com với phiên bản web app đi kèm với phát triển ứng dụng trên CH-Play & Apple Store.

Chúng tôi đặt mục tiêu nó sẽ trở thành một trong những ứng dụng dò vé số hàng đầu tại Việt Nam với nhiều tiện ích đi kèm khác bao gồm thống kê, tính toán xác suất, soi cầu… tạo nên xu hướng mới trong ngành xổ số.

Kể từ bây giờ, kết quả xổ số Miền Nam thứ tư sẽ được chúng tôi ghi lại trên hệ thống dữ liệu đám mây, vì vậy bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ các con số đã về của ngày hôm qua, tuần trước hoặc bất kỳ khung thời gian nào chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Các công ty xổ số Miền Nam có cơ cấu giải thưởng hoàn toàn giống nhau bao gồm 9 giải thưởng chính & 2 giải phụ, tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng. Bạn có thể tham gia XSMN ngày hôm nay bằng cách mua ve số tại hệ thống đại lý phân phối.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT