insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
56
15
72
G.7
417
148
071
G.6
3269
9166
6426
4653
8401
2971
1411
9437
7416
G.5
7823
6889
1721
G.4
17965
78545
24980
13789
61797
08844
15676
68769
41279
17914
37665
24716
46824
52755
28283
35958
42585
37011
66577
05630
10783
G.3
68915
14725
78685
25655
21097
42566
G.2
26186
02742
76268
G.1
87640
01425
87288
ĐB
295730
414966
221027
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 - 01 -
1 15, 17 14, 15, 16 11(2), 16
2 23, 25, 26 24, 25 21, 27
330 - 30, 37
4 40, 44, 45 42, 48 -
5 56 53, 55(2) 58
6 65, 66, 69 65, 66, 69 66, 68
7 76 71, 79 71, 72, 77
8 80, 86, 89 85, 89 83(2), 85, 88
9 97 - 97
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
30, 40, 80 - 300
- 01, 71 11(2), 21, 711
- 42 722
23 53 83(2)3
44 14, 24 -4
15, 25, 45, 65 15, 25, 55(2), 65, 85 855
26, 56, 66, 76, 86 16, 66 16, 666
17, 97 -27, 37, 77, 977
- 48 58, 68, 888
69, 89 69, 79, 89 -9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
08
74
88
G.7
831
949
168
G.6
8723
8557
8502
2489
3754
7758
0380
7100
0629
G.5
8909
8330
6656
G.4
70968
62032
18100
05136
90216
33070
81725
55416
85871
60953
37084
07079
30790
56631
13369
27049
04393
18622
80559
39958
44333
G.3
78439
85049
96982
88523
65629
10790
G.2
12905
77878
68950
G.1
59793
34832
33219
ĐB
600470
619143
446354
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 00, 02, 05, 08, 09 - 00
1 16 16 19
2 23, 25 23 22, 29(2)
3 31, 32, 36, 39 30, 31, 32 33
4 4943, 49 49
5 57 53, 54, 58 50, 54, 56, 58, 59
6 68 - 68, 69
770(2) 71, 74, 78, 79 -
8 - 82, 84, 89 80, 88
9 93 90 90, 93
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
00, 70(2) 30, 90 00, 50, 80, 900
31 31, 71 -1
02, 32 32, 82 222
23, 93 23, 43, 53 33, 933
- 54, 74, 84544
05, 25 - -5
16, 36 16 566
57 - -7
08, 68 58, 78 58, 68, 888
09, 39, 49 49, 79, 89 19, 29(2), 49, 59, 699
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
56
97
97
G.7
322
145
928
G.6
9709
2535
2138
7440
8757
2523
1865
5720
8013
G.5
1173
7712
0145
G.4
32820
30245
61874
80230
24553
64723
09869
33818
95639
20415
48861
92038
76086
69312
03345
23800
07816
37751
85679
37034
36234
G.3
01421
24274
56619
46975
35459
18883
G.2
97799
85865
86626
G.1
56491
34568
12582
ĐB
201720
861557
774567
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 09 - 00
1 - 12(2), 15, 18, 19 13, 16
220(2), 21, 22, 23 23 20, 26, 28
3 30, 35, 38 38, 39 34(2)
4 45 40, 45 45(2)
5 53, 5657(2) 51, 59
6 69 61, 65, 68 65, 67
7 73, 74(2) 75 79
8 - 86 82, 83
9 91, 99 97 97
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
20(2), 30 40 00, 200
21, 91 61 511
22 12(2) 822
23, 53, 73 23 13, 833
74(2) - 34(2)4
35, 45 15, 45, 65, 75 45(2), 655
56 86 16, 266
-57(2), 9767, 977
38 18, 38, 68 288
09, 69, 99 19, 39 59, 799
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
84
20
95
G.7
550
135
122
G.6
4043
4874
7258
0414
1608
1599
9561
9587
6355
G.5
8589
2840
0087
G.4
30566
56963
01141
33735
33689
12982
40422
71260
25389
00137
26257
81979
38811
40225
75420
54452
54500
31027
80925
11345
72663
G.3
65928
82352
52221
54286
92779
18038
G.2
18935
04409
30360
G.1
39982
82095
92459
ĐB
044670
057134
910180
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 - 08, 09 00
1 - 11, 14 -
2 22, 28 20, 21, 25 20, 22, 25, 27
3 35(2)34, 35, 37 38
4 41, 43 40 45
5 50, 52, 58 57 52, 55, 59
6 63, 66 60 60, 61, 63
770, 74 79 79
8 82(2), 84, 89(2) 86, 8980, 87(2)
9 - 95, 99 95
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
50, 70 20, 40, 60 00, 20, 60, 800
41 11, 21 611
22, 52, 82(2) - 22, 522
43, 63 - 633
74, 84 14, 34 -4
35(2) 25, 35, 95 25, 45, 55, 955
66 86 -6
- 37, 57 27, 87(2)7
28, 58 08 388
89(2) 09, 79, 89, 99 59, 799
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
32
49
92
G.7
908
434
441
G.6
2205
9903
5829
7335
4925
9685
0944
4383
5487
G.5
0496
7500
4766
G.4
77123
57846
27396
85694
47400
40374
57113
55031
45651
61707
76083
41125
89129
84699
41602
41071
92649
36031
20119
52431
92985
G.3
85067
35915
27894
28445
05080
45456
G.2
64553
76910
30290
G.1
14059
15152
68445
ĐB
935537
190428
594631
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 00, 03, 05, 08 00, 07 02
1 13, 15 10 19
2 23, 29 25(2), 28, 29 -
3 32, 37 31, 34, 3531(3)
4 46 45, 49 41, 44, 45, 49
5 53, 59 51, 52 56
6 67 - 66
7 74 - 71
8 - 83, 85 80, 83, 85, 87
9 94, 96(2) 94, 99 90, 92
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
00 00, 10 80, 900
- 31, 5131(3), 41, 711
32 52 02, 922
03, 13, 23, 53 83 833
74, 94 34, 94 444
05, 15 25(2), 35, 45, 85 45, 855
46, 96(2) - 56, 666
37, 67 07 877
0828 -8
29, 59 29, 49, 99 19, 499
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
99
18
26
G.7
351
075
770
G.6
6293
4436
3817
7478
7450
8012
3167
5879
0434
G.5
4316
8206
4249
G.4
00488
98658
94178
90964
71191
03372
83570
09461
12398
11928
16233
52169
05165
18509
70995
99915
72439
22744
68291
83252
12036
G.3
17648
62242
35300
27242
49394
88787
G.2
36029
06727
00863
G.1
14005
87617
25699
ĐB
010375
758801
590672
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 05 00, 01, 06, 09 -
1 16, 17 12, 17, 18 15
2 29 27, 28 26
3 36 33 34, 36, 39
4 42, 48 42 44, 49
5 51, 58 50 52
6 64 61, 65, 69 63, 67
7 70, 72, 75, 78 75, 78 70, 72, 79
8 88 - 87
9 91, 93, 99 98 91, 94, 95, 99
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
70 00, 50 700
51, 9101, 61 911
42, 72 12, 42 52, 722
93 33 633
64 - 34, 44, 944
05, 75 65, 75 15, 955
16, 36 06 26, 366
17 17, 27 67, 877
48, 58, 78, 88 18, 28, 78, 98 -8
29, 99 09, 69 39, 49, 79, 999
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
87
83
76
G.7
376
457
223
G.6
4239
1396
8542
8093
0535
6472
9960
9271
5399
G.5
5873
2708
1220
G.4
93529
93994
70446
40130
14881
07850
93744
42502
91931
17511
96198
65940
24114
61444
81650
20856
76543
17898
43267
45536
45360
G.3
29388
41597
39021
12736
86321
14983
G.2
19232
15303
50106
G.1
56782
97108
20771
ĐB
308173
380271
270977
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 - 02, 03, 08(2) 06
1 - 11, 14 -
2 29 21 20, 21, 23
3 30, 32, 39 31, 35, 36 36
4 42, 44, 46 40, 44 43
5 50 57 50, 56
6 - - 60(2), 67
773(2), 7671, 72 71(2), 76, 77
8 81, 82, 87, 88 83 83
9 94, 96, 97 93, 98 98, 99
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
30, 50 40 20, 50, 60(2)0
81 11, 21, 31, 71 21, 71(2)1
32, 42, 82 02, 72 -2
73(2) 03, 83, 93 23, 43, 833
44, 94 14, 44 -4
- 35 -5
46, 76, 96 36 06, 36, 56, 766
87, 97 57 67, 777
88 08(2), 98 988
29, 39 - 999

ket-qua-xo-so-mien-nam-thu-4
XSMN thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ. tt

Giới thiệu XSMN thứ 4 của hixoso.com

Chúng tôi biết rằng số lượng người chơi đang săn đón & chờ đợi để biết được kết quả XSMN T4 trong tuần là rất lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng internet tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại khá phát triển với đường truyền tốc độ cao.

Tuy nhiên sau khi đội ngũ nhân viên của hixoso.com sau khi trải nghiệm các chức năng của một số đơn vị khác thì nhận thấy rằng cách mà họ đang triển khai tính năng xem KQXS có giao diện không thật sự trực quan & thuật toán xử lý chưa được tối ưu.

Nắm rõ được những điểm mạnh và điểm yếu, chúng tôi đã dày công nghiên cứu & trải qua nhiều thử nghiệm để cuối cùng hoàn thành hixoso.com với phiên bản web app đi kèm với phát triển ứng dụng trên CH-Play & Apple Store.

Chúng tôi đặt mục tiêu nó sẽ trở thành một trong những ứng dụng dò vé số hàng đầu tại Việt Nam với nhiều tiện ích đi kèm khác bao gồm thống kê, tính toán xác suất, soi cầu… tạo nên xu hướng mới trong ngành xổ số.

Kể từ bây giờ, kết quả xổ số Miền Nam thứ tư sẽ được chúng tôi ghi lại trên hệ thống dữ liệu đám mây, vì vậy bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ các con số đã về của ngày hôm qua, tuần trước hoặc bất kỳ khung thời gian nào chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Các công ty xổ số Miền Nam có cơ cấu giải thưởng hoàn toàn giống nhau bao gồm 9 giải thưởng chính & 2 giải phụ, tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng. Bạn có thể tham gia XSMN ngày hôm nay bằng cách mua ve số tại hệ thống đại lý phân phối.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT