Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầuMax gan
- Đầu 0 ra ngày 25/09/2022 (59509) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 26/09/2022 (93712) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 21/09/2022 (44823) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 7 ngày 67
ngày
- Đầu 3 ra ngày 23/09/2022 (79436) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 5 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 28/09/2022 (41946) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 24/09/2022 (08154) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 07/09/2022 (51169) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 21 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 22/09/2022 (76777) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày 42
ngày
- Đầu 8 ra ngày 14/09/2022 (66581) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 14 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 27/09/2022 (77390) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 51
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôiMax gan
- Đuôi 0 ra ngày 27/09/2022 (77390) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 20/09/2022 (50221) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 8 ngày71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 26/09/2022 (93712) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 21/09/2022 (44823) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 7 ngày60
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 24/09/2022 (08154) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 16/09/2022 (48715) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 12 ngày61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 28/09/2022 (41946) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày56
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 22/09/2022 (76777) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày61
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 19/09/2022 (62198) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 9 ngày106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 25/09/2022 (59509) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổngMax gan
- Tổng 0 ra ngày 28/09/2022 (41946) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 02/09/2022 (03138) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 26 ngày63
ngày
- Tổng 2 ra ngày 12/09/2022 (55448) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 16 ngày84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 26/09/2022 (93712) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 22/09/2022 (76777) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 21/09/2022 (44823) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 7 ngày58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 16/09/2022 (48715) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 12 ngày66
ngày
- Tổng 7 ra ngày 19/09/2022 (62198) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 9 ngày54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 10/09/2022 (17535) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 18 ngày66
ngày
- Tổng 9 ra ngày 27/09/2022 (77390) đến 28/09/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày91
ngày