Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầuMax gan
- Đầu 0 ra ngày 01/12/2023 (12301) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 8 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 03/12/2023 (01716) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 08/12/2023 (38223) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 67
ngày
- Đầu 3 ra ngày 01/11/2023 (20136) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 38 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 29/11/2023 (03141) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 10 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 09/12/2023 (57057) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 16/11/2023 (54869) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 23 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 06/12/2023 (93178) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 42
ngày
- Đầu 8 ra ngày 02/12/2023 (87485) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 7 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 04/12/2023 (87694) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 51
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôiMax gan
- Đuôi 0 ra ngày 22/11/2023 (14670) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 17 ngày57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 05/12/2023 (47521) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 24/11/2023 (20952) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 15 ngày78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 08/12/2023 (38223) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày60
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 04/12/2023 (87694) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 02/12/2023 (87485) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 7 ngày61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 03/12/2023 (01716) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày56
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 09/12/2023 (57057) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày61
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 06/12/2023 (93178) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 23/11/2023 (57999) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 16 ngày71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổngMax gan
- Tổng 0 ra ngày 26/11/2023 (11873) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 13 ngày53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 01/12/2023 (12301) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 8 ngày63
ngày
- Tổng 2 ra ngày 09/12/2023 (57057) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 05/12/2023 (47521) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 28/11/2023 (11913) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 11 ngày62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 08/12/2023 (38223) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 26/10/2023 (26788) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 44 ngày66
ngày
- Tổng 7 ra ngày 03/12/2023 (01716) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 30/11/2023 (07426) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 9 ngày66
ngày
- Tổng 9 ra ngày 07/12/2023 (35627) đến 09/12/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày91
ngày