Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầuMax gan
- Đầu 0 ra ngày 21/05/2024 (55200) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 8 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 07/05/2024 (12317) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 22 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 18/05/2024 (91322) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 11 ngày 67
ngày
- Đầu 3 ra ngày 29/05/2024 (60031) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 25/05/2024 (09743) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 03/05/2024 (64857) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 26 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 20/05/2024 (05966) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 9 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 27/05/2024 (72578) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 42
ngày
- Đầu 8 ra ngày 23/05/2024 (13182) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 6 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 28/05/2024 (47490) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 51
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôiMax gan
- Đuôi 0 ra ngày 28/05/2024 (47490) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 29/05/2024 (60031) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 23/05/2024 (13182) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 6 ngày78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 25/05/2024 (09743) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày60
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 16/05/2024 (61034) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 13 ngày87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 12/05/2024 (54105) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 17 ngày61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 20/05/2024 (05966) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 9 ngày56
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 22/05/2024 (39397) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 7 ngày61
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 27/05/2024 (72578) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 04/05/2024 (90869) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 25 ngày71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổngMax gan
- Tổng 0 ra ngày 23/05/2024 (13182) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 6 ngày54
ngày
- Tổng 1 ra ngày 05/05/2024 (80183) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 24 ngày63
ngày
- Tổng 2 ra ngày 20/05/2024 (05966) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 9 ngày84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 11/05/2024 (98076) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 18 ngày77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 29/05/2024 (60031) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 27/05/2024 (72578) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 22/05/2024 (39397) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 7 ngày66
ngày
- Tổng 7 ra ngày 26/05/2024 (53398) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 15/05/2024 (06926) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 14 ngày66
ngày
- Tổng 9 ra ngày 28/05/2024 (47490) đến 29/05/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày91
ngày