Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầuMax gan
- Đầu 0 ra ngày 30/03/2023 (11504) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 06/03/2023 (39919) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 26 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 28/03/2023 (66228) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 67
ngày
- Đầu 3 ra ngày 27/03/2023 (83230) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 01/04/2023 (70344) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 24/03/2023 (48657) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 8 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 29/03/2023 (86367) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 25/03/2023 (32273) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 7 ngày 42
ngày
- Đầu 8 ra ngày 31/03/2023 (59381) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 22/03/2023 (08798) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 10 ngày 51
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôiMax gan
- Đuôi 0 ra ngày 27/03/2023 (83230) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 31/03/2023 (59381) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 20/03/2023 (24192) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 12 ngày78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 25/03/2023 (32273) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 7 ngày60
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 01/04/2023 (70344) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 26/03/2023 (57765) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 11/03/2023 (47076) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 21 ngày56
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 29/03/2023 (86367) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày61
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 28/03/2023 (66228) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 17/03/2023 (59389) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 15 ngày71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổngMax gan
- Tổng 0 ra ngày 28/03/2023 (66228) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 26/03/2023 (57765) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày63
ngày
- Tổng 2 ra ngày 24/03/2023 (48657) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 8 ngày84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 29/03/2023 (86367) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 30/03/2023 (11504) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 09/03/2023 (68205) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 23 ngày58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 15/03/2023 (67724) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 17 ngày66
ngày
- Tổng 7 ra ngày 22/03/2023 (08798) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 10 ngày54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 01/04/2023 (70344) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày66
ngày
- Tổng 9 ra ngày 31/03/2023 (59381) đến 01/04/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày91
ngày