insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
17
49
14
G.7
875
998
682
G.6
9795
2437
6136
8506
7431
9707
4382
2304
9015
G.5
6050
6521
9004
G.4
49737
83004
90300
24023
84291
93949
14718
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
86876
63714
24839
14157
89783
70727
46330
G.3
51540
91298
08560
55737
16084
47507
G.2
17822
52769
68405
G.1
78044
74954
26342
ĐB
132596
156167
829097
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 04 06(2), 07, 09(2) 04(2), 05, 07
1 17, 18 - 14(2), 15
2 22, 23 21 27
3 36, 37(2) 31, 36, 37 30, 39
4 40, 44, 49 42, 49 42
5 50 54 57
6 - 60, 67, 69 -
7 75 74 76
8 - 85 82(2), 83, 84
9 91, 95, 96, 98 9897
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 40, 50 60 300
91 21, 31 -1
22 42 42, 82(2)2
23 - 833
04, 44 54, 74 04(2), 14(2), 844
75, 95 85 05, 155
36, 96 06(2), 36 766
17, 37(2) 07, 37, 67 07, 27, 57, 977
18, 98 98 -8
49 09(2), 49, 69 399
insert_chartThống kê
TỉnhTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8
61
09
67
G.7
946
062
279
G.6
1344
8555
3362
2471
7135
9436
8776
0823
5584
G.5
7626
9797
4497
G.4
16257
86355
85921
53219
76476
99615
69698
82172
48800
81820
40776
98428
22311
66461
58023
19346
15568
55320
35921
36349
88882
G.3
68440
91296
40474
04620
46962
58435
G.2
27860
69640
27366
G.1
88235
10547
66275
ĐB
719225
730894
995407
0123456789
ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0 - 00, 0907
1 15, 19 11 -
2 21, 25, 26 20(2), 28 20, 21, 23(2)
3 35 35, 36 35
4 40, 44, 46 40, 47 46, 49
5 55(2), 57 - -
6 60, 61, 62 61, 62 62, 66, 67, 68
7 76 71, 72, 74, 76 75, 76, 79
8 - - 82, 84
9 96, 9894, 97 97
Tây NinhAn GiangBình ThuậnĐuôi
40, 60 00, 20(2), 40 200
21, 61 11, 61, 71 211
62 62, 72 62, 822
- - 23(2)3
44 74, 94 844
15, 25, 35, 55(2) 35 35, 755
26, 46, 76, 96 36, 76 46, 66, 766
57 47, 9707, 67, 977
98 28 688
19 09 49, 799
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
62
60
35
G.7
758
775
589
G.6
7166
7940
3409
0369
2128
2895
6612
2630
6165
G.5
3379
7648
1639
G.4
45901
82382
71048
58602
87408
49038
17039
54288
14887
79688
81084
33932
00358
28538
75506
73021
48071
03403
44572
43473
97542
G.3
46793
09625
26308
45568
19574
14769
G.2
61629
08199
77514
G.1
61245
39434
39763
ĐB
503155
812555
443863
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01, 02, 08, 09 08 03, 06
1 - - 12, 14
2 25, 29 28 21
3 38, 39 32, 34, 38 30, 35, 39
4 40, 45, 48 48 42
555, 5855, 58 -
6 62, 66 60, 68, 6963(2), 65, 69
7 79 75 71, 72, 73, 74
8 82 84, 87, 88(2) 89
9 93 95, 99 -
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
40 60 300
01 - 21, 711
02, 62, 82 32 12, 42, 722
93 - 03, 63(2), 733
- 34, 84 14, 744
25, 45, 5555, 75, 95 35, 655
66 - 066
- 87 -7
08, 38, 48, 58 08, 28, 38, 48, 58, 68, 88(2) -8
09, 29, 39, 79 69, 99 39, 69, 899
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
40
56
01
G.7
452
982
011
G.6
4204
1125
1245
8305
4132
3476
4980
1278
8479
G.5
4231
8455
3976
G.4
84599
27011
96496
80610
70634
43488
95437
36334
43108
39150
97646
96995
26041
18542
66596
40935
08087
78297
65394
46954
77915
G.3
96519
46849
81926
89570
90068
58912
G.2
95881
44268
31459
G.1
26374
39932
51778
ĐB
731583
110808
010739
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 04 05, 08(2) 01
1 10, 11, 19 - 11, 12, 15
2 25 26 -
3 31, 34, 37 32(2), 34 35, 39
4 40, 45, 49 41, 42, 46 -
5 52 50, 55, 56 54, 59
6 - 68 68
7 74 70, 76 76, 78(2), 79
8 81, 83, 88 82 80, 87
9 96, 99 95 94, 96, 97
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
10, 40 50, 70 800
11, 31, 81 41 01, 111
52 32(2), 42, 82 122
83 - -3
04, 34, 74 34 54, 944
25, 45 05, 55, 95 15, 355
96 26, 46, 56, 76 76, 966
37 - 87, 977
8808(2), 68 68, 78(2)8
19, 49, 99 -39, 59, 799
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
40
00
11
G.7
161
822
074
G.6
9867
7393
1212
5770
0867
6729
6379
9679
2502
G.5
0141
0429
2941
G.4
97508
77506
86064
74161
86971
90560
23536
44769
55860
84322
08766
59935
44547
25677
55988
63720
81470
41995
51201
40526
59389
G.3
75585
03527
74515
03146
54286
97786
G.2
97226
07731
20954
G.1
79195
80195
61628
ĐB
546072
113834
553836
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 06, 08 00 01, 02
1 12 15 11
2 26, 27 22(2), 29(2) 20, 26, 28
3 36 31, 34, 3536
4 40, 41 46, 47 41
5 - - 54
6 60, 61(2), 64, 67 60, 66, 67, 69 -
7 71, 72 70, 77 70, 74, 79(2)
8 85 - 86(2), 88, 89
9 93, 95 95 95
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
40, 60 00, 60, 70 20, 700
41, 61(2), 71 31 01, 11, 411
12, 72 22(2) 022
93 - -3
6434 54, 744
85, 95 15, 35, 95 955
06, 26, 36 46, 66 26, 36, 86(2)6
27, 67 47, 67, 77 -7
08 - 28, 888
- 29(2), 69 79(2), 899
insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
30
54
94
G.7
553
142
907
G.6
2307
9960
4517
2166
4400
2118
8299
2308
1159
G.5
7987
0680
7085
G.4
44895
89494
44278
20163
12922
76118
97182
67784
59353
53503
49015
51459
16392
80188
12779
29526
16101
49661
08505
89374
59892
G.3
74232
71366
59677
75811
00546
03164
G.2
57156
81530
57417
G.1
70139
86228
15912
ĐB
848912
219699
917483
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 07 00, 03 01, 05, 07, 08
112, 17, 18 11, 15, 18 12, 17
2 22 28 26
3 30, 32, 39 30 -
4 - 42 46
5 53, 56 53, 54, 59 59
6 60, 63, 66 66 61, 64
7 78 77 74, 79
8 82, 87 80, 84, 8883, 85
9 94, 95 92, 99 92, 94, 99
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
30, 60 00, 30, 80 -0
- 11 01, 611
12, 22, 32, 82 42, 92 12, 922
53, 63 03, 53833
94 54, 84 64, 74, 944
95 15 05, 855
56, 66 66 26, 466
07, 17, 87 77 07, 177
18, 78 18, 28, 88 088
39 59, 99 59, 79, 999
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8
04
75
54
37
G.7
188
783
495
663
G.6
2763
1913
7957
5863
4506
3853
4771
2237
9051
2708
0139
5874
G.5
9506
4780
4543
8069
G.4
27987
47741
63069
31967
26228
18272
45361
79243
09721
80940
06094
43689
20728
44158
01366
40992
44197
90048
93668
80898
80276
55219
74799
77471
16108
26593
70923
13267
G.3
97087
32917
23911
35053
84433
24545
16547
95531
G.2
82353
71771
33884
92616
G.1
61608
17815
85886
42260
ĐB
062117
777481
836475
514345
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 04, 06, 08 06 - 08(2)
1 13, 17(2) 11, 15 - 16, 19
2 28 21, 28 - 23
3 - - 33, 37 31, 37, 39
4 41 40, 43 43, 45, 4845, 47
5 53, 57 53(2), 58 51, 54 -
6 61, 63, 67, 69 63 66, 68 60, 63, 67, 69
7 72 71, 75 71, 75, 76 71, 74
8 87(2), 88 80, 81, 83, 89 84, 86 -
9 - 94 92, 95, 97, 98 93, 99
Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu GiangĐuôi
- 40, 80 - 600
41, 61 11, 21, 71, 81 51, 71 31, 711
72 - 92 -2
13, 53, 63 43, 53(2), 63, 83 33, 43 23, 63, 933
04 94 54, 84 744
- 15, 75 45, 75, 95455
06 06 66, 76, 86 166
17(2), 57, 67, 87(2) - 37, 97 37, 47, 677
08, 28, 88 28, 58 48, 68, 98 08(2)8
69 89 - 19, 39, 69, 999

Giới thiệu XSMN – Thông tin về kết quả xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam(XSMN) là một loại trò chơi quay số có thưởng do nhà nước Việt Nam phát hành và hiện tại đã duy trì hoạt động liên tục suốt 50 năm. tt

Ngay bên dưới đây trangxoso.com sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về loại hình xổ số này.

Khung giờ xem quay cầu xổ số Miền Nam

Có thể bạn đã biết, vé số chính là những tờ giấy có in đầy đủ thông về giá cả, cách thức chơi thế nào, nhận thưởng ra sao. Bao gồm 1 dãy 6 số để bạn tra cứu. Chúng được xác thực thông qua việc công ty xổ số trực thuộc nhà nước đóng con dấu mộc đỏ. Bạn chỉ có thể biết được KQXS MN sau khi mua những tờ vé số này.

 • Thời gian XSMN mở quay thưởng vào buổi chiều hàng ngày lúc 16h10’.
 • Ban tổ chức đã sắp xếp mỗi ngày chọn tối thiểu 3 tỉnh thành để chọn làm đài xoay cầu.

Lịch quay xổ số Miền Nam

 • Quay lồng cầu vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần.
 • Hiện tại lịch mở thưởng của xổ số Miền Nam tổng cộng có 21 tỉnh thành tham gia và luân phiên nhau xoay cầu trong đó thành phố Hồ Chí Minh được chọn thực hiện quay 2 lần.
Ngày trong tuầnTỉnh/TPThứ 2TP Hồ Chí Minh(xshcm), Đồng Tháp(xsdt), Cà Mau(xscm)Thứ 3Bến Tre(xsbt), Vũng Tàu(xsvt), Bạc Liêu(xsbl)Thứ 4Đồng Nai(xsdn), Cần Thơ(xsct), Sóc Trăng(xsst)Thứ 5Tây Ninh(xstn), An Giang(xsag), Bình Thuận(xsbth)Thứ 6Vĩnh Long(xsvl), Bình Dương(xsbd), Trà Vinh(xstv)Thứ 7Hồ Chí Minh(sxhcm), Long An(xsla), Bình Phước(xsbp), Hậu Giang(xshg)Chủ nhậtTiền Giang(xstg), Kiên Giang(xskg), Đà Lạt(xsdl)

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Nam

Trước tiên hãy tham khảo qua những thông tin cơ bản này:

 • 10.000vnđ là số tiền bạn cần có để có thể mua 1 tờ vé số.
 • 1.000.000 là số lượng vé loại 6 con số phát hành.
 • Xổ Số Miền Nam có tổng cộng 9 giải và 18 dãy số tương ứng với 18 lần quay.
 • Vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.
 • Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng

Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bảng bên dưới để hiểu rõ hơn về cách trả thưởng:

Thứ hạng giải thưởngSố lượngTiền thưởng (VNĐ)TrùngGiải đặc biệt012.000.000.0006 sốGiải nhất1530.000.0005 sốGiải nhì3015.000.0005 sốGiải ba9010.000.0005 sốGiải tư6003.000.0005 sốGiải năm9001.000.0004 sốGiải sáu4500400.0004 sốGiải bảy60000200.0003 sốGiải tám15000100.0002 số

Tổng giá trị giải thưởng không hề nhỏ nên các cơ quan giám sát của SXMN luôn theo dõi sát sao để đảm bảo tính trung thực và minh bạch cho trò chơi.

Hướng dẫn dò KQXS MN hôm nay

Ngày xưa thì chúng ta hay xem kết quả xổ số Miền Nam trên tivi hoặc nghe radio nhưng bây giờ với sự phát triển vượt bậc của công nghệ bạn hoàn toàn có thể xem trực tuyến kết quả xổ số trên internet thông qua các thiết bị như máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Chỉ cần vào website trangxoso.com thì ngay lập tức bạn đã có thể xem kqxsmn mới nhất nhất tại giao diện trang chủ. Chúng ta có thể dò số trúng theo 2 phương pháp ở bên dưới đây.

Phương pháp 1 – dò bằng mắt thường

Bây giờ bạn truy cập chuyên mục XSMN để xem bảng kết quả hoặc in vé dò ra cho những người khác cùng xem.

Hãy nhìn trên tờ vé số đã mua có 1 dãy 6 chữ số, bạn phải đối chiếu các con cuối cùng trên tờ vé số (từ phải sang trái) theo một số quy tắc như sau:

 • Chỉ trùng 2 số cuối với bảng loto 2 số: Bạn đã chắc trúng giải 7 trở lên & có quyền tiếp tục tra cứu.
 • Trùng 3 số cuối: Trúng giải 6 trở lên ngược lại thì bạn chỉ được giải 7.
 • Trùng 4 số cuối: Trúng giải 5 hoặc 4.
 • Trùng 5 số: Nhận phần thưởng từ giải 3 đến giải đặc biệt.

Phương pháp 2 – dò vé số với sự hỗ trợ từ máy tính

Hiện tại trangxoso.com có chức năng cho phép bạn nhập 6 con số & dò tự động, từ giao diện trang chủ bạn đi đến mục dò vé số, chọn khung thời gian & đài cần dò => Nhập 6 chữ số trên vé và bấm nút dò => Máy tính sẽ thống báo kết quả cho bạn ngay lập tức.

Bạn cũng có thể xem lại toàn bộ kqxs Miền Nam của những ngày trước đó (có chế độ xem đầu đuôi). mặc dù không có quy luật chung nào cho các con số thế nhưng những tín đồ của bộ môn này vẫn yêu thích việc phân tích hay dự đoán trước kết quả nên chúng tôi đã tạo sẵn các chức năng thống kê bộ số trên website.

Những thông tin thú vị về XSMN

Kết quả xổ số Miền Nam luôn công bằng với tất cả người chơi vì nó ngẫu nhiên & dựa trên nguyên lý xác suất thống kê của bộ môn toán học. Do đó các bài viết về giải mộng giấc mơ hay dự đoán theo các phương pháp được trình bày trên internet hiện nay đều không chính xác hoàn toàn mà chỉ để tham khảo.

Mục tiêu chính của đơn vị chủ quả XSKT MN đó chính là ích nước lợi nhà, số tiền thu được từ việc bán vé số mỗi ngày là rất lớn, lên tới vài tỷ đồng & 1 phần trong số tiền ấy sẽ được trích ra để dành cho các việc công ích xã hội.

Rất nhiều người đã đổi đời nhờ việc mua xổ số, một phần các công trình phúc lợi xã hội & địa điểm công cộng dần trở nên khang trang & có quy mô hơn, đời sống của người dân được cải thiện. Vì vậy xổ số kiến thiết không còn là một trò chơi đơn thuẩn nữa mà đã trở thành một nguồn lợi thiết thực cho đất nước chúng ta.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT